UDE - Ungdomsmedvirkning

For å sikre at barn og unge i Oslo kommune får medvirket og sagt sin mening, skal AFI bistå i Utdanningsetatens arbeid med å få medvirkning inn i Oslo-skolen.

Rammeavtale mellom Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet og Oslo kommune Utdanningsetaten (UDE), avdeling for skoleanlegg, for bistand til medvirkning for barn og unge, med spesielt fokus på medvirkning i forbindelse med utbygging på Mortensrud i Oslo og forskningsbasert evaluering av denne.

AFI vil gi bistand til:

  1. Prosjektorganisering, -utvikling og planlegging av medvirkningsarbeidet på Mortensrud
  2. Medvirkningsprosesser på Mortensrud, med spesielt fokus på barn og unge
  3. Integrering av medvirkning i undervisningsplanen
  4. Å dokumentere, evidentifisere og oversette resultater, funn og suksessfaktorer, med mål om å evaluere prosessene og resultatene
  5. Å utvikle overførbar metodikk til bruk i Oslo kommune.

Prosjektet vil i samarbeid med oppdragsgiver utvikle det vi kaller UDE-modellen: Unges Deltagelse & Engasjement i lokal stedsutvikling (UDE), der tre overordnede fokusområder, innvirkning, oversetting og læring, vil utgjøre rommet for samskaping av gode medvirkningsprosesser.

Prosjektets metodiske tilnærming tar utgangspunkt i AFIs opparbeidede erfaring med å jobbe tett med oppdragsgiver i utarbeiding, gjennomføring og vurdering av lokal praksisendring.

Med rammeavtalen har AFI og Utdanningsetaten et langsiktig mål om å utvikle en systematikk for kunnskapsbasert og målrettet medvirkning for og i Osloskolen, med overførbarhet til andre etater i Oslo kommune og norske skoler generelt.