Ungdomsmedvirkning for Hauketo, Lambertseter og Oppsal

Hva tenker egentlig ungdommene om sine hjemsteder? Målet med prosjektet er å kartlegge og innhente kunnskap om kvaliteter, mangler og behov i nærområdet fra ungdommens ståsted.

UngPlan Oslo er et forskningsoppdrag som gjennomføres av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet for Plan- og Bygningsetaten i forbindelse med tidlig fase planarbeid på Lambertseter i Bydel Nordstrand, Hauketo i Bydel Søndre Nordstrand og Oppsal i Bydel Østensjø.

Gjennom workshops med lokal ungdom vil prosjektet se på de unges oppfatning av fysiske forhold i nærmiljøet, bevegelsesmønster, oppholdssteder, samt opplevelsen av sosiokulturelle forhold, offentlige fritidstilbud og andre ungdomstilbud. Medvirkningsmetodene som benyttes vil sikre innspill også fra ungdom som vanligvis ikke har en sterk stemme inn i planprosesser.

Prosjektet vil etablere UngPlan-ambassadører i PBE, som vil være sparringspartnere, deltagende i oppdragets medvirkningsprosesser, arbeide aktivt for å dele kunnskap, erfaringer og læring innad i PBE, samt bygge relasjoner med lokale skoler, ungdomsråd og fritidsklubber.

AFI vil også intervjue nøkkelpersoner i PBE, samt gjennomføre en introduksjon i medvirkningsmetoder, slik at UngPlan Oslo kan etableres og videreutvikles som et konsept PBE har eierskap til. Selve medvirkningsopplegget vil gjennomføres i samarbeid med lokale skoler (grunn- og videregående trinn) og de aktuelle bydelene, gjennom tre moduler i en heldags-workshop.

Det skal utarbeides en rapport for hvert av enkeltoppdragene som dokumenterer gjennomført medvirkning og oppsummerer innspillene fra ungdommen. Rapporten vil benyttes som kunnskapsgrunnlag i videre planarbeid, og vil inngå som et vedlegg til planbeskrivelsen ved høring og ved oversendelse til politisk behandling.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Publikasjoner

    Hagen A.L., Dalseide A.M., og Lorenzen S.B (2019) “Ung på Lambertseter og Karlsrud»: Oppsummering av Ungdomstråkk på Lambertseter og Karlsrud skoler 7. mai 2019. Notat til høring av planprogram med VPOR for Lambertseter og Karlsrud 2019. Arbeidsforskningsinstituttet (OsloMet). 

    Tolstad I. M., Dalseide A.M., og Lorenzen S.B. (2019) «Ung på Hauketo»: Oppsummering av ungdomstråkk på Hauketo skole 24. september 2019. Notat til høring av planprogram med VPOR for Hauketo 2019. Arbeidsforskningsinstituttet (OsloMet). 

    Hagen A.L., Dalseide A.M., og Lorenzen S.B (2019) “Ung på Oppsal»: Oppsummering av Ungdomstråkk på Oppsal og Skøyenåsen skoler 10. oktober 2019. Notat til høring av planprogram med VPOR for Oppsal 2019. Arbeidsforskningsinstituttet (OsloMet).