Utredning av tiltak for å øke andelen unge uføre som eier egen bolig

Husbanken ønsker en studie som gir grunnlag for å gi tydelige anbefalinger til kommunene om hvordan de mest effektivt kan innrette arbeidet sitt mot økt boligeierskap i gruppen unge uføre.

Om prosjektet

Husbanken ønsker en studie som gir grunnlag for å gi tydelige anbefalinger til kommunene om hvordan de mest effektivt kan innrette arbeidet sitt mot økt boligeierskap i gruppen unge uføre. Disse anbefalingene skal følge av analyser på innrettinger som gir best nettonytte for samfunnet, med vekt på de involverte partere; unge uføre, pårørende og kommunene.

Analysene av nettonytte baseres på ulike modeller for kommunal praksis når det gjelder tilrettelegging for boligeie for målgruppen. Nytteanalysene skal særlig vektlegge pårørendes nytte opp mot kostnader ved at unge uføre eier bolig, samt kommunenes nytte og kostnader ved at unge uføre i kommunen går fra en leiesituasjon og over til å eie sin egen bolig.

Vurderingene og analysene av nytte og kostnader videre skal gjøres opp mot et nullalternativ der unge uføre ikke har mulighet til å velge bosituasjon. Analyse av tiltakene og modellene for eieetablering av målgruppen skal også ta for seg levedyktigheten over tid, altså hvordan ulike modeller fungerer for bruker, pårørende og kommune over tid.

Laster inn ...