Rutinebeskrivelse og årshjul for kvalitetssikring ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU)

Kvalitetssikringssystemet er vedtatt av instituttets ledergruppe 12. desember 2013. Tall og navn oppdatert 22. september 2017. I august 2019 ble en revidert og utvidet versjon av systemet vedtatt på bakgrunn av diskusjoner i personalet og i ledergruppa. I januar 2022 er rutinene gjennomgått og oppdatert av instituttleder og instituttlederstøtte.

1. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har rundt 3500 studenter og 210 ansatte. I tillegg til betydelig FoU-aktivitet og etter- og videreutdanningsvirksomhet har instituttet følgende studieprogrammer:

En del videreutdanningsstudenter blir tatt opp på fag i de femårige grunnskolelærerutdanningene hvor de inkluderes i det ordinære kvalitetsarbeidet ved disse utdanningene. Der det er separate videreutdanninger, følges et eget, men tilsvarende kvalitetsarbeid. For videreutdanninger velges det studentrepresentanter, men det etableres ikke fagutvalg (se punkt 2). Videre har videreutdanningene valgfri evalueringsmetode der ikke annet er bestemt nasjonalt eller på institutt. De har for øvrig samme type rapporteringsansvar. Dette gjelder for:

Instituttet har i tillegg en del videreutdanningsmoduler på syklus 1 og syklus 2 gjennom nasjonale videreutdanningsordninger som har egne, nasjonalt bestemte, kvalitetssikringsrutiner. 

2. Daglig kvalitetssikring

Kvalitet i utdanningene omfatter studentenes læringsutbytte, innhold i studiene, FoU-tilknytning, profesjonsretting, organisering og infrastruktur. Den viktigste kvalitetssikringen er god kontakt mellom studenter og faglærere slik at uklarheter kan rettes opp fortløpende. Faglærere med høy faglig kompetanse og lærevillige studenter med tilstrekkelige forkunnskaper er en forutsetning. Videre skal det studieadministrative opplegget rundt studiene være profesjonelt og infrastrukturen for øvrig være god.

I våre grunnutdanninger får den enkelte student hvert studieår tilbud om en individuell samtale med kontaktlærer i tillegg til at kontaktlærer følger studenten opp i praksis. Praksis er en vesentlig del av studiet, og evalueringen av denne har en helt spesiell plass i kvalitetssikringsarbeidet. Både studenter og praksislærere evaluerer praksis. Studentmedvirkning ivaretas i tillegg til løpende kontakt mellom lærere og studenter gjennom fagutvalg på alle kull i grunnutdanningene. I fagutvalgene møter studenter som er valgt som fagutvalgsrepresentanter for fagene de tar det aktuelle studieåret, sine faglærere og studieleder og diskuterer tema knyttet til undervisningsopplegg og læringsmiljø.  I tillegg har instituttledelsen jevnlige møter med studentrådsledelsen ved instituttet, og fanger slik opp signaler om hva som fungerer bra og mindre bra, og hva som bør gjøres med for eksempel læringsmiljøet. 

For alle våre eksamener brukes ekstern sensor eller ekstern tilsynssensor som beskrevet i emneplaner. Dette er også et ledd i instituttets sikring av kvalitet i utdanningen. Studiekvalitet er videre et fast tema på kullmøter, i teammøter og i medarbeidersamtaler med undervisnings- og forskningspersonalet. Undervisning, veiledning og vurderingsoppgaver diskuteres i medarbeidersamtaler mellom hver enkelt ansatt og deres personalleder. Resultater fra egne og felles studieevalueringer er en del av denne samtalen.

Instituttets rutinebeskrivelse og årshjul for kvalitetssikring er basert på OsloMet sitt system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanninger. Kvalitetssikringssystemet ved GFU bygger på mange års erfaringer med kullvise studieevalueringer på nett og bruk av ulike metodiske tilnærminger for evaluering.

3. Skikkethetsvurdering

Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. For nærmere informasjon om skikkethetsvurdering, se OsloMets nettside om skikkethetsvurdering (student.oslomet.no).

4. Studentevalueringer og oppfølging

I OsloMets system for kvalitetssikting og kvalitetsutvikling er noen av kvalitetsindikatorene basert på innhenting av data fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), Samordna opptak og OsloMets studentadministrative system, mens andre er knyttet til studentundersøkelser. Slike undersøkelser gir nyttig kunnskap om kvaliteten i utdanningene, men må følges opp videre for å sikre kvalitet. I årshjulet for kvalitetssikring på instituttet framkommer ikke bare tidspunkter for datainnsamling, men også en plan for tilbakemelding til studenter og ansatte og rapportering til eget instituttråd og til fakultetet. Studentene involveres i utforming av spørsmål i undersøkelsene og i utformingen av fagrapportene gjennom sine representanter i fagutvalgene. 

5. GFUs årshjul for kvalitetssikring

Oktober

Desember

Januar

Februar

Mars

Mars/april

April

Mai

Juni

September

Oktober

November

To ganger i semesteret

Én gang i måneden

Én til to ganger i året

Én gang i året