Person som sitter med en liten skjerm i hånda.

Intelligent helse delte ut såkornmidler til åtte forskningsprosjekter

Flere eldre, sammensatte behov hos pasienter og endringer i sykdomsbyrden vil gi et økt press på helsetjenesten fremover.

OsloMet er i en unik posisjon til å bidra med å utvikle og implementere løsninger, og ikke minst med å utdanne fremtidens teknologer og helsepersonell med den kunnskapen helse- og omsorgstjenesten har behov for.

Intelligent helse er en strategisk satsning ved OsloMet som kobler Fakultet for helsevitenskap  og Fakultet for teknologi, kunst og design tettere sammen for å møte disse behovene.

– Vi har gledet oss til å invitere ansatte ved OsloMet til utdeling av såkornmidler og ønsket i den sammenheng å markere fremdriften av Intelligent helse satsningen. Det er motiverende å se at så mange ansatte er interessert i Intelligent helse og har lyst til å bidra fremover, sier instituttleder Astrid Oust Janbu. 

Utdeling av såkornmidler

I 2022 utlyste Intelligent helse ut såkornmidler til pågående og planlagte forskningsprosjekter ved Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design.

Av 28 søknader fikk åtte prosjekter utdelt midler. Søknadene viser at det er bred faglig aktivitet, og stort engasjement ved OsloMet knyttet til helse og teknologi.

Fellestrekket for alle prosjektene er at de bygger på teknologi og fremmer flerpartnerskap for å finne gode og bedre løsninger for pasienter. 

Prosjektene som har fått tildelt såkornmidler er:

– Vi gleder oss til å følge prosjektene videre, sier prodekan for innovasjon og tverrvitenskapelige utdanningsprogrammer Kaare Magne Nielsen 

Intelligent helse sin strategi 

Intelligent helse er et svar på flere politiske føringer og stortingsmeldinger som skal legge til rette for nye løsninger for et bedre og mer effektivt helsevesen.

Gjennomgående i de politiske føringene og forventningene er at det er behov for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia.

– Intelligent helse skal være en fasilitator,  plattform og ressurs for samarbeid mellom de ulike sektorene for å styrke utdanning, forskning og innovasjon innen helse og teknologi, sier Kaare Magne Nielsen. 

Strategien til Intelligent helse inkluderer tydelig strategiske mål knyttet til utdanning, forskning og innovasjon. Et tydelig fokus er å etablere aktiviteter og møtearenaer som oppmuntrer til samarbeid på tvers for å sikre relevant utdanning, forskning og innovasjon innen helse og teknologi.

– Gjennom interaksjon med privat og offentlig sektor skal vi bevege oss fra tradisjonelle fag- og sektorsiloer til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid som sikrer bruker- og problemorientert forskning og innovasjon innen helse og teknologi, sier Astrid Oust Janbu

Prosjektledere

Laster inn ...

Kontakt Intelligent helse

Laster inn ...
Publisert: 21.02.2023 | OsloMet