KAI-kronikken

KAI-kronikken er ett av flere tiltak for å skape større interesse for og bevissthet om arbeidsinkludering. Kronikkene er skrevet av forskere og andre som arbeider med temaer relatert til arbeidsinkludering og formidler deres synspunkter.

Viser: 12 av 73 artikler

En ung person står på perrongen og et tog kjører forbi.
Vi bør tenke nytt om dagpengeordningen

Kronikk: Den norske dagpengeordningen er moden for revisjon. Den viktigste grunnen er at store grupper arbeidsledige ikke fanges opp av ordningen.

En lege snakker med en ung mann på et legekontor.
Trygdesystemet gjør at NAV må lete etter diagnoser

Kronikk: Det rettes for mye oppmerksomhet mot identifikasjon av sykdom framfor mer umiddelbare løsninger for å få folk i arbeid, skriver Ann-Helén Bay.

En kvinne presenterer tall og resultater på en tavle.
Et motsvar til evidenskritikerne – en diskusjon om bruk av RCT-studier i sosialfagene

Kronikk: Forsker Joakim Finne og professor Ira Malmberg-Heimonen diskuterer bruken av RCT-studier i sosialfagene.

Ung kvinne sitter alene på brygge.
NAV gjør ikke nok for å forebygge at unge faller utenfor

Kronikk: NAV er en sentral aktør i arbeidet for å motvirke ungt utenforskap. Funnene i studien min tyder imidlertid på at flere NAV-kontor først kommer inn etter fylte 18 år. Da er det i mange tilfeller for sent, skriver Martine Thøgersen.

Ung mann venter på togstasjon med mobil i handa.
Venteåret skulle få flere raskt ut i jobb – resultatet ble et annet

Kronikk: Flere kom raskere på uføretrygd, og noen ventet uten ytelse eller inntekt da det ble innført endringer i regelverket for AAP, skriver forskere.

En lydtekniker står foran et miksebord under en konsert.
Koronastøtten traff ikke kulturarbeidere

Kronikk: Et lite mindretall av kulturarbeidere har faste stillinger. Dermed uteble mye av støtten under pandemien.

Mennesker i kø sett ovenfra.
Behandler Nav «Abdi» og «Stian» ulikt?

Kronikk: Forskere har undersøkt skjønnsutøvelse blant ansatte ved 107 tilfeldig utvalgte Nav-kontor.

En rullestolbruker er på luftetur med hunden sin.
NAV-ansattes fortellinger om funksjonshemming og arbeidsinkludering

Kronikk: Frontlinjearbeideres suksessfortellinger befinner seg i et grenseland mellom anerkjennelse og diskriminering.

Bilde i fugleperspektiv av mennesker som går forbi hverandre.
Samhandling: En konfliktfull, men nødvendig øvelse

Kronikk: Aktører må samhandle for å kunne løse utfordringer med arbeidsinkludering.

Åtte personer står i ring og holder hendene samlet.
Hva fremmer jobbmuligheter for unge voksne med utviklingshemming?

Kronikk: Unge voksne med lett utviklingshemming forteller selv hva som gjør at de har lyktes med å få en jobb.

Fem unge arbeidstakere sitter ved et bord og jobber.
Unge "utenfor": fakta, forvirring og forskningskommunikasjon

Kronikk: Vi trenger økt presisjonsnivå og begrepsmessig klarhet i debatten om unge utenfor, mener professor.

En mann er på vei inn til et NAV-kontor.
NAVs vurdering av sykmeldtes arbeidsevne – et moralsk oppdrag?

Kronikk: – Det er problematisk at NAV-veiledere bruker seg selv som målestokk i vurderingen av sykmeldte arbeidstakeres restarbeidsevne, mener forsker.