English version

Doktorgradsutvalet ved TKD

Doktorgradsutvalet (DGU) ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) skal bidra til å utvikle forskarutdanninga til fakultetet.

Utvalet skal

Utvalet kan sjølv initiere utgreiingar på område det finn nødvendig.

Oppgåvene til doktorgradsutvalet

Utvalet har fått delegert avgjerdsstyresmakt frå dekanen til å

Utvalet skal gi innspel og råd til dekanen om

Medlemmer

Fakultetet sitt doktorgradsutval er sett saman slik:

Leiar av utvalet

Kristin Bergaust, prodekan for FoU, ledig fram til 31. mai 2024, varaleiar: Marius Lysebo, prodekan for utdanning

UF-medlemmer

Ph.d.-kandidatar

Ekstern fagleg medlem

Andreas Brekke, forskingsleiar, Norsus, varamedlem: Ola Jensrud, sjefsforskar, Sintef Manufacturing AS

Administrativ medlem

Jostein Kandal Sundet, seksjonssjef for forsking og utvikling, varamedlem: Jørund Støre Bergrem, seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering

Observatørar

Møtedatoar, saksdokument og fristar

Sjå møtedatoar, møtereferat og saksdokument i OpenGov (opengov.360online.com).

Frist for å sende inn saker er alltid 14 dagar før sjølve møtedatoen.

Sekretariat

FoU-administrasjonen ved fakultetet er sekretariatet for utvalet, og skal i samarbeid med prodekan for FoU førebu og gje tilråding i sakene som vert lagde fram for utvalet.

Sekretær for utvalet

Laster inn ...