English version

Tilsettingsutval og råd

Avgjerdsrett for tilsetjing i alle stillingar er delegert til Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), med enkelte unntak.

Unntaka gjeld hovudsakeleg dei leiande stillingane ved universitetet - som for eksempel dekan, senterleiar og avdelingsdirektør, som vert tilsette av styret ved høgskulen - og professorar og dosentar, som vert tilsette av eit eige sentralt utval etter innstilling frå instituttleiaren.

Saker som skal opp i tilsettingsorganet skal vere ferdig sakshandsama før dei vert melde til Seksjonssjef HR - seinast ei veke før møtedato.

Alle saker vert avgjort med alminneleg fleirtall.

Tenestemannsrepresentantane i tilsettingsorgana vert oppnemnde av tenestemannsorganisasjonane og skal ivareta alle søkarar til stillingar – uavhengig av medlemskap.

Du kan lese om arbeidsoppgåver for tilsettingsutval og råd lenger nede på sida.

Oversikt over medlemmer i tilsettingsutval og råd

Tilsettingsutval for tilsetting av leiarar

Leiar av fakultetsstyret er leiar av utvalet:

Tilsett i UF-stilling i fakultetsstyret med vara:

Tilsett i TA-stilling i fakultetsstyret, med vara:

Ekstern medlem med vara:

Student i fakultetsrådet ved tilsetting av instituttleiar og studieleiar, med vara:

Innstillingsutval for institutt- og studieleiarar

Næraste leiar for stillinga det gjeld er leiar for utvalet.

Fakultetsdirektør, eller den person som fakultetsdirektøren gjev fullmakt:

Tilsett-representant med vara:

Student med vara oppnemnt av Studentane sitt fakultetsråd:

Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar

Dekanen er leiar, vara er prodekanane:

Instituttleiar med vara oppnemnt av dekan:

Fakultetsdirektør, eller den personen direktøren gjev fullmakt:

Tenestemannsrepresentant med vara oppnemnt av organisasjonane:

Tenestemannsrepresentant med vara oppnemnt av organisasjonane:

Student med vara oppnemnt av Studentane sitt fakultetsråd (SFR):

Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar

Fakultetsdirektør, eller den person direktøren gjev fullmakt, leier rådet:

Seksjonssjef for Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering (STU), eller den person seksjonssjefen gjev fullmakt:

Seksjonssjef for Seksjon for økonomi (ØK), eller den person seksjonssjefen gjev fullmakt:

Tilsett-representant med vara oppnemnt av organisasjonane:

Tilsett-representant med vara oppnemnt av organisasjonane:

Tilsett-representant ved tilsetjing av teknisk personale (ingeniørar) – går inn i staden for ein av dei andre tilsettrepresentantane:

Sekretærer for tilsetjingsorgana er Marianne Holm Jensen og Maria Nybakk Bø.

Arbeidsoppgåver for tilsettingsutval og råd

Tilsettingsutval for undervisings- og forskarstillingar handsamar

Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillingar handsamar

Møte i tilsettingsutval og råd

Det er møte i tilsettingsutvalet for undervisings- og forskarstillingar og tilsettingsrådet for tekniske og administrative stillingar vanlegvis to gonger i månaden.