English version

Utdanningsutvalet ved TKD

Utvalet handsamar utdanningsrelaterte saker på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Oppgåver

I saker delegert av dekanen kan utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet skal gje innspel og råd til fakultetsleiinga i saker som gjeld

Saker vert sendt til sekretæren seinast tre veker før møtet. Saker som vert mottekne under føresetnad av dei er godkjende av leiar. Utsending av sakspapir vert gjort ei veke før møtet.

Medlemmer

Medlemmene i utvalget representerer vitenskapelig personale ved instituttene, teknisk-administrativt personale og studenter, og det er med eksterne representanter. Leder for utvalget er fakultetets prodekan for utdanning. 

Medlemmene i utvalet representerer vitskapleg personale ved institutta, teknisk-administrativt personale og studentar, og det er med eksterne representantar. Leiar for utvalet er prodekanen for utdanning ved fakultetet.

Utdanningsutvalet er utnemnt for 2023 – 2027.

Sekretærfunksjonen for utvalet er lagt til Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering.

Medlemmene i utvalet er

Sekretær for utvalet:

Laster inn ...

Møteplan

For informasjon om møtetidspunkt, sjå lenkje til saksdokument i OpenGov nedanfor.

Alle møte vert haldne kl. 12.30.

Meir informasjon