Mangfoldsledelse i barnehage

Videreutdanning

Økende grad av mangfold blant ansatte, familier og barnegrupper stiller høye krav til barnehageledere – både styrere og pedagogiske ledere. Videreutdanningen gir styrket kompetanse i ledelse av samarbeid, utviklingsprosesser og demokrati gjennom aksjonsforskning.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • bachelorgrad i barnehagelærerutdanning 
  • 60 studiepoeng videreutdanning i barnehagepedagogikk og en av følgende pedagogiske utdanninger:
   • allmennlærerutdanning
   • grunnskolelærerutdanning 1.-7.
   • faglærerutdanning (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
   • bachelorgrad i spesialpedagogikk
   • bachelorgrad i barnevern
   • kateketutdanning
   • bachelorgrad i steinerpedagogikk, barnehagelærer fra Steinerhøyskolen
   • bachelorgrad i steinerpedagogikk, lærerutdanning  fra Steinerhøyskolen

  Du må også være i ansatt som leder i barnehage under hele studiet.

  Hvis du har barnehagelærerutdanning fra utlandet, må du ha godkjenning som styrer eller pedagogisk leder fra HK-dir (tidligere fra Utdanningsdirektoratet eller NOKUT).

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3907.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Målgruppe

  Studiet retter seg mot pedagogiske ledere og styrere i barnehage som vil styrke sin mangfoldskompetanse. 

 • Hva lærer du?

  Er du barnehagelærer og ønsker faglig påfyll? Er du nysgjerrig på:

  • økt kulturell kompleksitet i det norske samfunnet som ses i sammenheng med andre mangfolds- og forskjellsdimensjoner som etnisk bakgrunn, kjønn, sosial klasse og religion?
  • mangfoldsledelse og kritiske perspektiver blant annet knyttet til ulike maktposisjoner, innenforskap og utenforskap i barnehagefellesskapet?
  • ledelse av aksjonsforskningsprosjekter?

  Da er denne videreutdanningen noe for deg! 

  Mangfoldsledelse i barnehage tar utgangspunkt i økt kulturell kompleksitet i det norske samfunnet. Dette ses i sammenheng med andre mangfolds- og forskjellsdimensjoner som etnisk bakgrunn, kjønn, sosial klasse og religion. Studentenes ledererfaringer og kritiske perspektiver er sentrale i tilnærmingen til ledelse i en mangfoldig barnehage, blant annet knyttet til ulike maktposisjoner, innenforskap og utenforskap i barnehagefellesskapet.  

  Sentrale overordnede temaer omhandler ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen, ledelse av demokratiske prosesser og uenighetsfellesskap, og ledelse av refleksjons- og kommunikasjonsprosesser knyttet til posisjoner og relasjoner. 

  Samfunnsnivå: 

  • barnehageprofesjonen
  • å være leder i et samfunn i endring 
  • makt, mangfold og interseksjonalitet
  • nærmiljø

  Ledelse av foresattesamarbeid:

  • maktposisjon og leders rolle
  • kultursensitivitet, kommunikasjon og relasjon
  • uenighetsfellesskap
  • foresattes medvirkning

  Personalledelse og samarbeid:

  • teamledelse 
  • tverrfaglig samarbeid 
  • prosessledelse, refleksjon, «undringskultur» 
  • medarbeideren som ressurs
  • å stå i ubehaget – bruke ubehaget som ressurs

  Ledelse av pedagogisk arbeid:

  • lyttende pedagogikk 
  • normkritisk pedagogikk
  • norskhet og rasisme
  • sosial klasse
  • kjønn
  • danning, demokrati og medborgerskap

  Innpass i mastergrad 

  Fullført og bestått emne kan, etter søknad, innpasses som del av masterprogrammet i Barnehagekunnskap (120 studiepoeng) ved OsloMet. Kandidater må søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskriterier som gjelder for masterstudiet (inkludert karakterkrav). 

  Studieside for Mangfoldsledelse i barnehage

  Se studiesiden for mer informasjon om studiestart og timeplan - Mangfoldsledelse i barnehage (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Undervisning og samlinger

  Studiet er samlingsbasert med tre fysiske samlinger à to dager og to digitale undervisningsdager i løpet av studieåret. Samlingene foregår på OsloMet, studiested Pilestredet. 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer: 

  • forelesninger og seminar
  • veiledning 
  • planlegging og gjennomføring av aksjonsforskningsprosjekt i barnehagen 
  • arbeidskrav 

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt via kontaktskjema  

Studenthistorie

Portrett av Anita Berge innendørs på studiested Pilestredet
– Jeg har lært å bruke uenighet som en konstruktiv kraft

Gjennom videreutdanningen Mangfoldsledelse i barnehage har Anita fått nye perspektiver på makt og mangfold. Hun anbefaler studiet til alle ledere i barnehager.