Programmering i skolen for 1. - 7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Deltakelse i framtidens arbeids- og samfunnsliv krever teknologisk kompetanse og problemløsning. Studiet er helt nettbasert og gir en innføring i hvordan undervise programmering integrert i ulike fag og i begynneropplæringen.

Lærere kan søke på ledige studieplasser uten vikar- og stipendordning fra Utdanningsdirektoratet fra 21. mai. 

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskrav til studiet er bestått lærerutdanning innrettet for undervisning i grunnskolen. Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg dokumentere PAPS 1+2 eller GLSM 60 studiepoeng. Søkere med kun GLSM 30 studiepoeng eller PAPS 1 må i tillegg dokumentere 30 studiepoeng i matematikk eller norsk rettet mot barnetrinnet.

  Studenter som innvilges studieplass må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i undervisning. 

  Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på for å få fullført sin lærerutdanning.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage»  eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer»  enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Programmering i skolen for 1. - 7. trinn gir en innføring i programmering gjennom problemløsning og algoritmisk tenkning, og hvordan undervise programmering integrert i ulike fag og i begynneropplæringen. Sentralt i studiet står utvikling av programmeringsferdigheter med spesiell vekt på grunnleggende programmeringsprinsipper ved utprøving av programmeringsspråk og -verktøy tilpasset 1. - 7. trinn.

  Studentene vil arbeide med problemløsning og algoritmisk tenkning, hvordan programmering er implementert i læreplaner og hvordan undervise programmering i ulike fag og på ulike trinn. Gjennom et variert utvalg programmeringseksempler og -oppgaver får studentene utvikle sine ferdigheter i programmering og innsikt i programmeringens plass i skolen.

  Oppgavene knytter sammen teori, praktisk lærerarbeid og didaktisk refleksjon.

  Studieside for Programmering i skolen for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Samlinger og undervisning

  Programmering i skolen for 1. – 7. trinn går over ett år og gir til sammen 15 studiepoeng. Den første delen av studiet, emne 1, er lagt til høsten, og emne 2 til vårsemesteret. Det er krav om fullført emne 1 for å kunne starte på emne 2. Begge modulene avsluttes med en eksamen, hver tilsvarende 7,5 studiepoeng.

  Studiet er helt nettbasert, og følger en gitt plan og progresjon, for å skape et felles læringsmiljø med øvrige deltakere og involverte lærere. Det vil være tilgang til instruksjonsvideoer, nettbaserte forelesninger, diskusjoner og flervalgsoppgaver for egenevaluering.

  Studiet forutsetter studentaktivitet knyttet til praktiske øvingsoppgaver og refleksjon og noe samarbeid og erfaringsdeling. Det er to arbeidskrav per semester. På et av arbeidskravene er det lagt opp til at studentene skal gi tilbakemelding på hverandres besvarelser.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlige

Laster inn ...