Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen – Videreutdanning for barnehagelærere

Videreutdanning

Som en karrierevei for barnehagelærere tilbyr vi en videreutdanning som fokuserer på barnehagebarns språkutvikling, inkludert norsk som andrespråk og ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud til barnehagelærere med søknadsfrist 1. mars.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå, jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 17 og 18. Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

  Med tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå menes følgende utdanninger i kombinasjon med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng):

  • grunnskolelærer for trinn 1–7 eller tidligere allmennlærerutdanning
  • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • spesialpedagog, barnevernspedagog eller kateket
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

  Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.

  For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage» eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer» enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

 • Slik søker du

  Studieplassene på denne videreutdanningen er forbeholdt søkere som blir godkjent for plass gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Videreutdanning for barnehagelærere.

  Søknadsprosessen er todelt: 

  1. Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal (udir.no). Søknadsfristen er 1. mars.
  2. Søkere som blir prioritert av Utdanningsdirektoratet for opptak, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering ved OsloMet som foretar det endelige opptaket.
 • Hva lærer du?

  Har du behov for kompetanseutvikling på områdene språkutvikling og språklæring? Denne videreutdanningen er praksisrettet, og gjennom studiet vil du få kompetanse i å avdekke språkvansker hos barn tidlig. Studiet vil ha fokus på barnehagelærerens arbeid med språk for å styrke læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos barn i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no).

  Sentrale emner er:

  • barns språkutvikling
  • norsk som andrespråk og flerspråklighet 
  • forsinket språkutvikling og spesifikke språkvansker
  • ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen for å styrke barns læring

  Videreutdanningen barns språkutvikling og språklæring i barnehagen inkludert norsk som andrespråk (BSSB6000) skal være praksisrettet, og deltakernes yrkespraksis skal benyttes som en del av seleksjonsgrunnlaget i studiet. Videreutdanningen er en del av tilbudet for barnehagelærere innenfor strategien Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022 (udir.no)

  Studieside for Språkutvikling og språklæring i barnehagen

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Undervisning og samlinger

  Videreutdanningen er nett- og samlingsbasert med inntil tre samlinger på OsloMet hvert semester. Gjennomføring av  utviklingsarbeid på egen arbeidsplass vil inngå som arbeidskrav i studietilbudet. Du finner oversikt over samlinger og timeplan på studiestartsiden (student.oslomet.no).

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike læringsarenaer og digitale plattformer:

  • Forelesninger på samlinger og på nett.
  • Arbeid i kollokviegruppe, diskusjoner og refleksjonsoppgaver.
  • Individuell veiledning og tilbakemelding på oppgaver.
  • Presentasjon og vurdering av ulike verktøy.
  • Ny faglitteratur.
  • Arbeidskrav og utviklingsprosjekt.
 • Hva koster det?

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...