Styrerutdanningen

Videreutdanning

Vil du bli en bedre barnehageleder? Styrerutdanningen er utviklingsorientert og praksisnær, og skal bidra til at du utvikler et godt profesjonsfaglig samarbeid, god pedagogisk praksis og positiv utvikling for barna. Studiet legger vekt på din rolle som leder i barnehage.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

   1. mars. 

  Opptakskrav

  Kvalifiserte søkere må ha utdanning som førskolelærer/barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. I tillegg må søkere være tilsatt som styrer/daglig leder eller assisterende styrer i barnehage og ha faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar.

 • Slik søker du

  Studieplassene på denne videreutdanningen er forbeholdt søkere som blir godkjent for plass gjennom Utdanningsdirektoratets ordning.

  Søknadsprosessen er todelt: 

  1.  Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal (udir.no). Søknadsfristen er 1. mars.
  2. Søkere som blir prioritert av Utdanningsdirektoratet for opptak, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering ved OsloMet som foretar det endelige opptaket.
 • Hva lærer du?

  Overordnet mål for studiet er at studentene skal utvikle seg som ledere til å bli bedre yrkesutøvere av styrerrollen innenfor fagområdet utdanningsledelse. De skal tilegne seg kritisk innsikt i egen yrkesrolle og egen praksis, økt forståelse for barnehagens formål og samfunnsmandat og styrke sin kompetanse og ferdigheter når det gjelder barnehagens rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

  Studiet består av følgende temaer:

  1. Rollen som styrer og leder av barnehagen
  2. Ledelse av barnehagen som pedagogisk virksomhet
  3. Tidlig innsats og inkluderende fellesskap - samarbeid med andre
  4. Utvikling og endring

  Det undervises i tema 1 i første semester, tema 2 i andre semester og tema 3 i tredje semester. Tema 4 er gjennomgående i studiets tre semestre.

  Innpass i mastergrad 

  På OsloMet og Høgskolen i Innlandet kan styrerutdanningen inngå som del av følgende masterstudier som tilbys ved disse institusjonene: masterstudiet i offentlig ledelse og styring, masterstudiet i tilpasset opplæring samt masterstudiet i utdanningsledelse (Høgskolen i Innlandet), og masterstudiet i styring og ledelse og masterstudiet i barnehagekunnskap, studieretning barnehageledelse (OsloMet).

  Interesserte som ønsker at emnet skal kunne inngå som del av ett av disse masterstudiene må søke om opptak til det aktuelle masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder for det enkelte masterstudium (inkludert karakterkrav).

  Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av det aktuelle masterstudiet på grunnlag av det gjennomførte og beståtte emnet. Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

  Studieside for Styrerutdanningen

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. studieår

   

 • Undervisning og samlinger

  Undervisningen gjennomføres med forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, modellering av gruppeprosesser, studentpresentasjoner og seminarer. Arbeid med utviklingsprosjektet og arbeidskrav legges mellom samlingene. Egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføringen. Undervisningen vil i stor grad være problembasert, og det vil bli tatt utgangspunkt i eksempler fra studentenes erfaring som styrer/assisterende styrer. Du finner oversikt over samlinger og timeplan på studiesiden (student.oslomet.no).

  Samlingsdatoer for 2024-2025:

  • 03.-04.09.2024
  • 16.-17.10.2024
  • 21.-22.11.2024
  • 22.-23.01.2025
  • 04.-05.03.2025
  • 02.-03.04.2025
  • 20.-21.05.2025
  • 02.-03.09.2025
  • 22.-23.10.2025
  • 02.-04.12.2025 Muntlig eksamen

  Vi tar forbehold om at små datoendringer kan forekomme før 1.september 2024.

  Arbeidsformer

  Studenten skal gjennomføre et utviklingsprosjekt i egen barnehage som skal være knyttet til lederrollen. Gjennom prosjektet skal studenten arbeide systematisk med problemstillinger basert på barnehagens utviklingsbehov. Koblingen til egen lederjobb og barnehageeier ivaretas gjennom presentasjoner og prosessgrupper knyttet til utviklingsprosjektet, casearbeid og ferdighetstrening i prosessgruppen under samlingene.

  Hver student blir knyttet til en prosessgruppe ved studiestart, og hver prosessgruppe har en prosessveileder. I gruppene utøver studentene ferdighetstrening, som blant annet kan være kollegaveiledning, refleksjon og observasjon. Slik ferdighetstrening knyttes opp mot teori, undervisning og egen praksis.

  Det forventes at studentene benytter elektronisk læringsplattform for å holde seg oppdatert i forhold til informasjon, for innlevering av arbeidskrav og prosjektrapport, til veiledning og til diskusjoner seg imellom og med veiledere.

 • Om styrerutdanningen

  Målgruppen for utdanningen er styrere/daglig ledere og assisterende styrere som ønsker å kvalifisere seg videre for ledelses- og styringsarbeid i barnehagen, og tilbys både nytilsatte og de med lengre erfaring i kommunale og private barnehager.

  Les mer om styrerutdanningen på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Påbyggingsmoduler

  Fullført og bestått styrerutdanning gir anledning til å ta følgende påbyggingsmoduler:

 • Modulbasert videreutdanning for ledere i barnehage og skole

 • Kostnader

  Utdanningsdirektoratet dekker studie- og semesteravgift.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...
Elin Marie Bergendahl smilende ved et bord med en bok.
– Styrerutdanningen er rettet mot virkeligheten min

Da Elin Marie Bergendahl bestemte seg for å ta lederutdanning for barnehagestyrere, var det for å forsikre seg om at hun var på rett spor. Hun koser seg på samlingene, og har allerede tatt ny lærdom med seg hjem.