Norwegian version
Aliya Shaybekova

Aliya Shaybekova