English version

Bolig-, steds- og regional utvikling

Avdelingen studerer ulike sider ved lokal og regional samfunnsutvikling, herunder betydningen av innovasjon og politiske virkemidler.

Avdelingen tilhører By- og regionforskningsinstituttet NIBR, og har fem sentrale forskningsfelt som ofte integreres i våre samfunnsanalyser:

Forskningsleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningen

  Forskning om regional utvikling og regionalpolitikk på makronivå baseres på økonomiske, demografiske og sosioøkonomiske analyser. Slik belyser vi forholdet mellom ulike regioner og ulike byregioner og distriktsregioner.

  Forskning på meso- og mikronivå er i hovedsak rettet mot konkrete kommuner eller funksjonelle regioner og utviklingsprosesser. I denne type prosjekter er det vanlig med en kombinasjon av kvalitative metoder og tilnærminger og statistiske register- og surveydata.

  Stedsanalyser for mindre og mellomstore kommuner er også helhetlige og sammensatte i sin tematikk. Metoden sosiokulturelle stedsanalyser anvendes innenfor strategisk by- og stedsutvikling der ulike oppfatninger om stedet og stedets framtidig utviklingsretning og ulike interesser møtes.

  En annen type stedsanalyser er knyttet til områdeløft i storbyers sentrum eller drabantbyer. Kunnskapsproduksjonen skal anvendes i politikkutforming, utviklingsarbeid og strategisk planlegging for å gjøre steder og regioner funksjonelle og attraktive for mennesker og bedrifter.

  Analyser av næringslivets struktur og verdiskapingspotensial inkluderer samfunnsmessige kontekster og rammebetingelser, enten det er lokalt i en kommune eller i en region.

  NIBR er en viktig leverandør av boligforskning. Forskning om boligpolitikk og boligmarked belyser etterspørsels- og tilbudssiden, boforhold, boligmasse, befolkningsgrunnlag og boligpreferanser. Bosettingssystemets utforming og endring kobles mot demografiske data og data om befolkningens flytting og bostedsvalg.

 • Eksempler på aktuelle temaer

  • funksjonelle regioner og samspillet mellom by og omland
  • utviklingsdynamikk og betingelser for robuste og attraktive regioner
  • stedsanalyser av lokalsamfunn og områdeutvikling
  • boligutvikling, kommunesamarbeid og strategisk planlegging i ulike regiontyper
  • boligmarked, virkemidler og fordelingseffekter
  • demografiske utviklingstrekk, bosetting og flytting
  • nærings- og samfunnsanalyser i lys av regionale utviklingsstrategier
  • regionaløkonomisk modellutvikling
  • lokal og regional identitet og tilhørighet i kommuner og funksjonelle regioner
  • framskriving av behovet for tjenesteproduksjon i en region
  • sysselsetting i vekst/nedgangsnæringer, bosetting og arbeidsinnvandring
Tidsskrift for bustadforsking

Vårt tidsskrift for bustadforsking er eit tverrfagleg, vitskapleg tidsskrift som omhandlar alle sider ved bustadfeltet i Noreg, hovudsakleg marknad, politikk, sosiale forhold, bumiljø og nabolag.

Utsnitt frå omslag Tidsskrift for bustadforsking.