To åtte-etasjers boligblokker rundt en tom lekeplass i Oslo

NIBR er en viktig leverandør av boligforskning

NIBR er opptatt av vilkårene for boligbygging, og vi retter stor oppmerksomhet mot boligens rolle i ulikhetsutviklingen innad i byer og mellom sentrumsområder og utkantområder.

Boligforskning har lenge vært en av bærebjelkene i By- og regionforskningsinstituttet NIBRs portefølje, og vi er en av hovedleverandørene av boligforskning i Norge.

Våre forskere har blant annet vunnet flere Forskningsrådsfinansierte prosjekter på boligfeltet, både prosjekter som studerer boligpolitikkens rolle for vanskeligstilte (idunn.no) og prosjekter om den allmenne boligforsyningen - «tilbudssiden» - i boligpolitikken, som for eksempel Strategic Housing-prosjektet.

Sistnevnte er et pågående prosjekt, hvor våre forskere skal generere nye måter å måle inkludering i boligmarkedet, og bruke dem for å forstå den lokale dynamikken i markedet. Kunnskapen kan brukes til å stimulere byer til å utvikle en mer aktiv og omfattende boligpolitikk.

Boligutviklernes rolle

Kommersielle boligutviklere spiller en stor rolle i boligforsyningen i Norge. Det er i stor grad private selskaper som bygger boliger, ikke staten eller kommunen.

Derfor er samhandlingen mellom utbyggere på den ene siden og kommunenes planmyndigheter – de som godkjenner prosjektene – på den andre siden, av stor interesse.

NIBR-forskerne er opptatt av vilkårene for boligbygging, spesielt når utbyggingen skjer gjennom fortetting og transformasjon av eksisterende bolig- og næringsområder.

Vi er for eksempel opptatt av hvordan boligforsyningen kan bidra til økt sosial bærekraft, uten at det går ut over omfanget av nybyggingen. Det vil si hvordan vi kan bygge nok nye boliger, samtidig som vi ivaretar bo-kvalitetene i et område.

Et av fenomenene vi gransker er de «nye boligkjøpsmodellene» som leie-til-eie og ordninger for del-kjøp. Vi spør om vi har de rette forutsetningene for at dette kan - og bør - oppskaleres, og hvilke virkning modellene vil ha for boligsøkere og for byggebransjen.

Kunnskap om byggebransjen er viktig for oss, og vi gjennomfører for eksempel prosjekter som utforsker beslutninger om utbygging (oda.oslomet.no).

Boligen som ulikhetsforsterker

NIBRs boligforskning retter også stor oppmerksomhet mot boligens rolle i ulikhetsutviklingen innad i byer og mellom sentrumsområder og utkantområder (oda.oslomet.no).

Vi ser at boligmarkedet i byene, både i storbyene og i mindre byer, tenderer mot å sortere husholdninger geografisk etter kjøpekraft og inntekt, og at boligpolitikken indirekte bidrar til opphoping av levekårsutfordringer i egne nabolag og bydeler.

Det skaper en sosial dynamikk som kan forsterke og reprodusere levekårsutfordringer over tid.

Vi ser vanskeligstilthet på boligmarkedet (oda.oslomet.no) som et misforhold mellom de mulighetene som faktisk finnes på det lokale boligmarkedet og husstandenes ressurser.

En konsekvens av et slikt perspektiv, er at løsningen på boligsosiale utfordringer ikke bare må forstås ut fra innretning på boligsosiale virkemidler (oda.oslomet.no), men den må også ses i sammenheng med generell boligpolitikk og samfunnsplanlegging.

Vi bruker vår kompetanse til å utdype både boligers og boligpolitikkens rolle i dagens samfunn, og vi leverer kunnskap til blant andre Kommunal- og distriktsdepartementet, Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi og Helse- og omsorgsdepartementet.

Forskere på NIBR er aktive deltakere deltar i nasjonale og internasjonale forskernettverk, vi deltar på internasjonale konferanser og skriver artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Vi har også redaktøransvar for to tidsskrifter; Tidsskrift for boligforskning og Nordic Journal of Urban Studies.

Kontakt

Laster inn ...

Utvalgte avsluttede prosjekter

Publisert: 05.05.2023 | Tone C. S. Thorgrimsen