English version

Design Literacy

Forskning som utvikler og utfordrer praksis er en felles drivkraft i forskergruppa Design Literacy. Til grunn for vår forskning ligger et bærekraftig og samfunnsetisk perspektiv på designkompetanse.

Vi undersøker hvordan designutdanning kan bygge kompetanse for bærekraftig utvikling og hvordan design eller designprosesser kan åpne opp for deltakelse og læring. Forskningsgruppen hører til Fakultet for teknologi, kunst og design.    

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  I forskergruppa Design Literacy samles flere innganger til forskning og kunnskapsutvikling.

  Noen av oss forsker gjennom designpraksis eller gjennom lærerpraksis. Andre forsker på designutdanning eller på resultatet av designprosessene som skolebygg eller klær. Ettersom feltet har vokst er det flere som også forsker på designforskningen og kunnskapsutviklingen. Vi involverer studenter i forskningsprosjekter og har vært sentrale aktører i flere internasjonale konferanser. 

 • Prosjektområder

  Designkompetanse for samfunnskritikk og bærekraftig utvikling 

  Vi ser designkompetanse som et grunnlag for kritisk tenkning og deltakelse i samfunnet, og spør hva designkompetanse kan innebære i utdanningssystemet fra grunnskolenivå til utdanningen av fremtidens lærere og designere. Aktuell problematikk er hvordan masterstudiet i Mote og samfunn kan bygge kompetanse som praksisfeltet etterspør, samtidig som studentene rustes til å utfordre gjeldende praksis. Grunnopplæringens rolle i å fremme designkompetanse for mer bærekraftige samfunn er et sentralt tema innen dette prosjektområdet. Designutdanning på grunnskole og videregående nivå representerer både et grunnlag for profesjonell designutdanning og en prekvalifisering for valg vi tar daglig. Hvilke grep kan lærerutdanningene gjøre for at fremtidens lærere kan skape designprosjekter for elever som bærer med seg samfunnskritikk og handlingskompetanse? Vi etablerer diskusjoner om designkompetanse gjennom forskning på praksis, styringsdokumenter og fagdidaktiske tekster.  

  Designproduktets rolle for endring og læring 

  Designede gjenstander og løsninger virker inn på vårt levesett og våre verdier. Designere, investorer, produsenter og forbrukere er sentrale aktører i de beslutningskjeder som design- og produksjonsprosesser består av. Hvilke beslutninger som tas og når i prosessene det skjer er av betydning. Alle foretar valg som på ulike måter har betydning for vår fremtid. Innen dette området rettes det søkelys på hvordan designprodukter kan bidra til endring og læring. Et aktuelt område er hvordan klær kan kommunisere mer bærekraftige praksiser til forbrukere. Utforming av fysiske læringsmiljø, med fokus på fagspesifikke spesialrom og god tilgjengelighet for alle, er ett annet nedslagsfelt for å reise spørsmål ved valg som er gjort og hvilke konsekvenser de får for elever og lærere.

  Deltakelse og læring gjennom skapende prosesser 

  Skapende prosesser åpner for å utforske ny teknologi og etablerte håndverksteknikker, for kommunikasjon og for samhandling. Innen dette området rettes fokus bredt mot systemer, verktøy og kompetanse som muliggjør deltakelse i skapende prosesser. Utvikling av digitale læringsressurser og praksiser innen læringsarenaen Makerspace inngår som en vesentlig del av forskergruppens arbeid. Videre utforskes VR-briller som verktøy for samhandling i planlegging av bygg og som et verktøy for læring i arkitekturprosjekter. Barn og unges kompetanse i tegning og visuell kommunikasjon har stått sentralt i forskergruppens arbeid gjennom mange år og har fortsatt stor relevans. Et annen felles tematikk blant medlemmer i forskergruppa er de skapende prosessenes rolle i læring. Det innebærer forskningsprosjekter som undersøker integreringen av spesifikke metoder som fremtidsscenario i undervisningen eller verdien av profesjonsfellesskap for lærere i utviklingen av designkompetanse. Andre forskere i gruppen går nært på egen undervisning for å undersøke hvordan ulike grep i tilretteleggingen av skapende prosesser kan påvirke gruppedynamikk, deltakelse og resultat.   

  Design Literacy på Cristin (cristin.no)

 • Prosjekter

  • Maker-Centered Learning: Cultivation creativity in tomorrow's schools (MAKER). Finansiert av Norges forskningsråd - FINNUT, 2021-2025. Arbeidet ledes fra USN med partnere fra OsloMet og Helsinki University. Kontakt ved TKD: Eva Lutnæs.
  • Ferdighetstrapp for tresløyd. Finansiert av satsningen Håndverksløftet i Sparebankstiftelsen. Et utviklingsprosjekt for håndverksferdigheter i samarbeid mellom OsloMet, Kunst og design i skolen, Utdanningsetaten Oslo kommune, Norsk Folkemuseum, Nasjonalt senter for Kunst og kultur i opplæringa, Norges husflidslag, USN, Hjerleid Handverksskole.