English version

INTEGRATE - Pathways to work

INTEGRATE skal utvikle et nasjonalt kjernemiljø for forskning på hvordan samhandling kan bidra til bedre arbeidsinkludering for marginaliserte grupper i arbeidslivet.

Satsingen er et samarbeid mellom OsloMet og Høgskolen i Innlandet, og er knyttet til KAI – Kompetansesenter for arbeidsinkludering, som OsloMet har skapt sammen med NAV.

Forskningsgruppen skal bidra med kunnskap om hvordan mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet, enklere kan komme i arbeid gjennom bedre og koordinert samhandling mellom ulike fagfolk og tjenester, og med brukere og arbeidslivet. Bloggen vår holder deg oppdatert på arbeidet vi gjør (uni.oslomet.no).

Forskningsgruppen ble lenge ledet av professor Tone Alm Andreassen og professor Espen Dahl ved OsloMet – storbyuniversitetet. Nå har førsteamanuensis Therese Saltkjel erstattet Espen Dahl i ledelsen.

Kjernemiljøet støttes av Norges forskningsråd med 25 millioner kroner over 5 år. 

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  INTEGRATE forsker på hvordan samhandling mellom ulike miljøer kan sikre gode brukerforløp for å bidra til arbeidsinkludering. Kjernemiljøet legger vekt på å produsere kunnskap om modeller for organisering, arbeidsmetoder, tiltak, tverrprofesjonelt og tverrorganisatorisk samarbeid, samt å utvikle nye innovative løsninger for koordinering og samhandling på tvers av offentlig og privat sektor. Kunnskap om samhandling som produseres i INTEGRATE vil også være overførbar til andre områder.

  Kjernemiljøet skal være tverrfaglig og tverrgående og bidra med ny kunnskap for å utvikle utdanningsprogrammer, tjenesteinnovasjon og politikk. INTEGRATE har en rådgivende gruppe bestående av eksperter fra internasjonalt anerkjente forskningsinstitusjoner, og et brukerpanel med representanter for en rekke relevante nasjonale brukergrupper.

  Forskningen er organisert i åtte prosjektområder som inkluderer ulike faglige perspektiver, tilnærminger og forskningsmetoder.

 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Prosjektområder

  Forskningsaktivitetene i INTEGRATE er organisert som åtte forskjellige prosjektområder (work packages, WP) som inkluderer ulike faglige perspektiver, tilnærminger og forskningsmetoder.

  Prosjektområdene er satt opp for å utnytte en tredelt struktur; enkeltpersoner, arbeidsplasser og tjenester, for å raffinere og teste teorier om faktorer som påvirker veier til arbeid. 

  Det åttende og siste prosjektområdet skal sikre integrasjon i de øvrige delprosjektenes forskningsemner og perspektiver, legge grunnlaget for utvikling og sikre overførbarhet av forskningsresultater. I alle prosjektområdene vil ny forskning bli utviklet i samarbeid med relevante partnere fra arbeids- og velferdstjenester, helsetjenester og arbeidsgivere.

  WP 1) Integrerte veier til jobb? Livsløp for enkeltpersoner

  Prosjektområdet ledes av førsteamanuensis Åsmund Hermansen ved Fakultetet for samfunnsvitenskap ved OsloMet. Målet for delprosjektet er å studere hvordan ulike forhold (i form av institusjoner, konfigurasjoner av tjenesteleveranser og arbeidsmarkedet) bidrar til variasjoner i inkludering for marginaliserte i arbeidsmarkedet.

  WP 2) Integrering av arbeidsgivere/arbeidsplass i arbeidet med inkludering

  Prosjektområdet ledes av forsker II Øystein Spjelkavik ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet. Målet med delprosjektet er å skape ny kunnskap om arbeidsplassens rolle i inkluderingsprosessen basert på en forståelse av arbeidsplassen som en arena for kvalifikasjon og integrasjon.

  WP 3) Organisering av integrerte tjenestetilbud

  Prosjektområdet ledes midlertidig av professor Tone Alm Andreassen ved OsloMet. Målet med delprosjektet er å studere sentrale organisasjonsmekanismer som bidrar til eller hemmer integrerte tjenester som skal inkludere marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet. Fokus er på å utforske tverrfaglig og tverrorganisatorisk koordinering av veier til arbeid gjennom analytiske innfallsvinkler fra organisasjonsteori.

   WP 4) Mulighet for enkeltindivider til å håndtere sykdom eller nedsatt funksjonsevne

  Prosjektområdet ledes av professor Sølvi Helseth ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet. Målet med delprosjektet er å fremme livskvalitet og deltakelse i utdanning, arbeid og samfunn for mennesker med langvarige helseutfordringer ved å identifisere behov, samt utvikle og teste metoder for å støtte dem og deres familier i å håndtere disse utfordringene. Målgruppen er mennesker i ulike aldersgrupper med ulike helseutfordringer og varierende behov.

  WP 5) Integrering av brukere i samarbeid om tjenesteutvikling

  Prosjektområdet ledes av forsker Mette Sønderskov ved Østlandsforskning, Høgskolen i Innlandet. Målet med delprosjektet er å utvikle anvendbare modeller for å inkludere marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet basert på en "service-dominerende logikk" der "service" skapes i samspillet mellom tjenestebruker og tjenesteleverandørene.

  WP 6) Integrasjon som fungerer?  RCT-studier av komplekse intervensjoner

  Prosjektområdet ledes av professor Ira Malmberg-Heimonen ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet. Målet med delprosjektet er å initiere forskningsprosjekter der kvalitetsstudier (RCT) av komplekse intervensjoner vil bli satt opp for å evaluere effekter av viktige komponenter i innsatsen med å oppnå koordinert bistand for arbeidsinkludering.

  WP 7) Innovative forskningsdesign i studier av integrerte tjenester

  Prosjektområdet ledes av professor Trond Petersen ved University of California, Berkely. Petersen er også professor II ved OsloMet. Målet med delprosjektet er å utvikle og prøve innovative måter å bruke administrative data på og linke data om individuelle livsløp til data om organisasjoner (f.eks. Arbeidsplasser eller tjenesteleverandører) og lokalisering og regioner (f.eks. Kommuner, arbeidsmarkedsregioner, administrative regioner).

  WP 8) Ledelse av kjernegruppen og integrasjon på tvers av forskningsemner

  Prosjektområdet ledes av professor Tone Alm Andreassen og professor Espen Dahl ved OsloMet. Målet med delprosjektet er å lede utviklingsprosessen i kjernegruppen og sikre at kapasitetsbyggings målene nås. Delprosjektet skal sikre at forskningsgruppen er godt forberedt på å utvikle, søke og utføre INTEGRATEs forskningsprosjekter og sikre samarbeid med internasjonale eksperter. Ivar Lødemel, som har omfattende kompetanse i komparativ velferdspolitikk og omfattende internasjonale forskningsnettverk, vil være en verdifull ressurs i internasjonalisering.

 • Internasjonalt samarbeid

  Internasjonalt samarbeid er en viktig og integrert del av INTEGRATE, og er organisert gjennom et panel av internasjonale eksperter. I tillegg leder professor Trond Petersen ved University of California, Berkeley, delprosjekt 7. Videre vil prosjektet satse på å rekruttere internasjonale kandidater til professor II-stillinger og videreutvikling av allerede etablerte nettverk og forskningssamarbeid mellom institusjoner og forskere.

  Det internasjonale ekspertpanelet består av kjente forskere og representerer viktige forskningstradisjoner, blant annet innen organisering av tjenester og integrert omsorg til marginaliserte grupper.

  INTEGRATEs ekspertpanel består av:

  • Rik van Berkel (uu.nl), førsteamanuensis ved Utrecht University School of Governance, NL. Fagområder: «Street-level» organisasjoner og gjennomføring
  • Flemming Larsen (vbn.aau.dk), professor ved University of Aalborg, Department of Political Science, CARMA - Centre for Labour Market Research, DK. Fagområder: “Street-level” organisasjoner, ledelse, politikk og administrasjon og aktivering
  • Renate Minas (su.se), førsteamanuensis ved Department of Social Work, University of Stockholm. Fagområder: Integrerte sosiale tjenester
  • Nicolette van Gestel (tias.edu), professor ved University of Tilburg, TIAS School for Business and Society, NL. Fagområder: Organisasjonsvitenskap, organisasjonsendring og faglige roller og institusjonell teori og nettverksanalyse
  • Mirella Minkman (tias.edu), professor ved Vilans Research & Innovation, Utrecht, TIAS School for business and society, and University of Tilburg, NL. Fagområder: Innovasjon av organisasjoner og styring av integrert omsorg
  • Stephen Osborne (business-school.ed.ac.uk), professor ved University of Edinburgh Business School, Director of the Centre for Service Excellence, UK. Fagområder: Offentlige ledelse, organisasjoner, innovasjon, samarbeid, samproduksjon og service dominerende logikk
  • Jean Hartley (open.ac.uk), professor i offentlig ledelse ved The Faculty of Business and Law, Open University, UK. Fagområder: Offentlig ledelse og ledelse og innovasjon og organisasjonsendring i offentlige tjenester
  • Neil Gilbert (vcresearch.berkeley.edu), professor i sosial velferd School of Social Welfare, University of California, Berkeley, USA. Fagområder: Komparative analyser av velferdsstater, trygdeordninger og sosiale tjenester
  • Kristiina Härkäpää (research.ulapland.fi), professor emeritus ved University of Lapland, Faculty of Social Sciences, SF. Fagområder: Yrkesrettet rehabilitering og aktiv arbeidsmarkedspolitikk
  • Johanna Gustafsson (oru.se), forsker ved University of Örebro, School of Health Sciences. Fagområder: Aktiv arbeidsmarkedspolitikk og funksjonshemmingsvitenskap
 • Publikasjoner

 • I media