English version

Ledelse, veiledning og organisasjonsbygging

Forskningen i gruppa omhandler ledelse, veiledning og organisasjonsbygging knyttet til barnehage. Overordnet er fagområdet Utdanningsledelse, og medlemmene i gruppa tilhører disiplinene sosiologi/samfunnsfag og pedagogikk.

Vi i denne forskningsgruppa er opptatt av barnehagen som organisasjon, og ledelse i og av barnehagen. Vi er opptatt av ledelse på flere nivåer, for eksempel barnehagelærers ledelse og styrers ledelse. Styring og ledelse mellom eiernivå og barnehagen er også interessant for oss.

Hvordan barnehagen organiseres på barnehagenivå, og hvordan eiere organiserer sine barnehager i sin organisasjon er vi også opptatt av. Temamessig kan vi nevne følgende felt vi arbeider med: endrings- og utviklingsprosesser, barnehagen som lærende organisasjon og lærende fellesskap, styrernettverk, veiledning, mangfoldsledelse, samarbeid mellom styrer og eier. Studiene og forskningen knyttes til profesjonsutvikling og praksisfelt.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Forskningsprosjekter

  • Cecilie Thun: Forskningsprosjekt sammen med Universitetsbarnehagene. Hovedfokus er barn og medborgerskap, med deltema mangfoldsledelse. 
  • Maria Brennhovd: Forskningsprosjekt EnCompetence – kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljø. Samarbeid mellom DMMH, OsloMet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Espira, Læringsverkstedet og Trondheim Kommune. Prosjektet er finansiert av NFR gjennom FINNUT .
  • Charlotte Johannessen: Forskningsprosjekt- Ledelse av arbeid med personalets profesjonelle omsorgskompetanse. 
  • Antologi: Johannesen, C. U. og Thun, C (red): Organisering, arbeidsdeling og profesjonalisering i barnehagen. Fagbokforlaget.
 • Samarbeidsprosjekter

  • NelBa: Nasjonalt nettverk for forskere innenfor feltet organisasjon og ledelse i barnehagen 
  • NERA: Nordic Educational Research 
  • NEON: Nettverk for organisasjonsforskning i Norge 
  • Enirdelm: European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management 
  • ILRFEC: International Leadership Forum Early Childhood 
  • Veiledernettverket for nyutdannede lærere i barnehage og skole