English version

(Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn

Rehabilitering og habilitering betegner et sett av tiltak som bistår individer som opplever, eller kan komme til å oppleve funksjonshemming, til å oppnå best mulig funksjon i samspill med sine omgivelser. Denne prosessen har både et fokus på individets muligheter og på mulighetene som ligger i endring og tilrettelegging av sosiale og fysiske omgivelser.

Faglig er (re)habiliteringsfeltet i en omformingsprosess som er preget av endringer i synet på brukerens autonomi, fagprofesjonenes kunnskapsgrunnlag og omgivelsenes betydning. Disse endringene og (re)habiliteringsfeltets samfunnsmessige betydning skaper et stort behov for tverrfaglig forskningsinnsats.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   (Re)habiliteringsfeltet kan inndeles i henhold til tre nivåer:

   1. Individenes forutsetninger (mikro).
   2. Profesjonelt arbeid (meso).
   3. Prosesser på samfunnsnivå (makro).

   Individenes forutsetninger kan handle både om utprøving av konkrete virkemidler og den enkeltes muligheter for selv å definere hva som er viktig i en rehabiliteringsprosess.

   Studiet av profesjonelt arbeid kan handle om både organisatoriske nivåer, samhandling mellom disse og tverrprofesjonelt samarbeid. Og samfunnsnivået kan handle både om utformingen av en rehabiliteringspolitikk og strategier for et inkluderende samfunn, både fysisk og sosialt.

  • Sentrale prosjekter

  • Samarbeidspartnere

   Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester: CHARM

   Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester (CHARM) skal bidra til å øke forskningsinnsatsen på feltet gjennom målrettet nasjonalt og internasjonalt samarbeid, forskerkvalifisering og samarbeid med sentrale aktører innen og på tvers av helsetjenesten, skolesektoren og arbeidslivet.

   Senteret er et samarbeid mellom UiO, Ullevål Universitetssykehus, OsloMet, Sunnaas Rehabiliteringssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR). Den finansierte tidsrammen er 2011–2017. Forskergruppen rehabilitering er involvert i tre av prosjektene.

   Habiliteringsforløp, tiltak og tjenester for førskolebarn med cerebral parese (CPHAB)

   CHAB er et forskningsregister som omfatter en kohort på 129 barn med CP som følges hvert halvår gjennom førskolealder. Formålet med CPHAB er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om utviklings- og habiliteringsforløp for førskolebarn med CP, hvilke tiltak og tjenester barna og familiene mottar og hvilken innvirkning disse har på barnets og foreldres fungering over tid.

   Datainnsamlingen startet i 2012 og vil pågå ut 2016 og inkluderer så langt ett ph.d.-prosjekt, «Håndfunksjon og habiliteringstjenester ved CP» (Samarbeid med CHARM, Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester, UiO). Det er søkt finansiering av et nytt ph.d.-prosjekt.