English version

Tverrprofesjonelt samarbeid innen primærhelsetjenesten for barn med funksjonshemning

Hvordan praktiseres tverrprofesjonelle samarbeid innen primærhelsetjenesten for barn med funksjonshemning? Hva kjennetegner en velfungerende praksis?

Prosjektets fulle navn er: Tverrprofesjonelt samarbeid innen primærhelsetjenesten for barn med funksjonshemning: Barnas, pårørendes og de profesjonelles stemmer.

Tverrprofesjonelt samarbeid fremstår som utfordrende og den politiske målsetningen om at barn med funksjonshemning skal få et helhetlig tjenestetilbud, gjenspeiles ikke nødvendigvis i praksis. 

Hensikten med dette prosjektet er bringe frem ny kunnskap om tverrprofesjonelle samarbeidspraksiser i primærhelsetjenesten for barn med funksjonshemning.

Prosjektet vektlegger særlig å identifisere suksessfaktorer. For å utvikle denne kunnskapen utforsker prosjektet hvordan praksis gjøres.

I tillegg utforskes profesjonsutøveres persepsjoner av tverrprofesjonelle samarbeid, samt pårørendes og barnas egne erfaringer for å identifisere faktorer som fremmer og hemmer praksis.

Interaksjonen i samarbeidet og hvordan barnet inkluderes er av særlig interesse. Dette prosjektet fokuserer på interaksjonen mellom deltagere som ofte er studert enkeltvis. Her forstås barna og pårørende som en integrert del av det tverrprofesjonelle samarbeidet.

Samlet sett søker prosjektet å utforske samspillet i tverrprofesjonelle samarbeidspraksiser knyttet til overgangsløp, med fokus på overgangen fra barnehage til barneskole.

 • Deltakere

  Laster inn ...
 • Mer om prosjektet

  Tverrprofesjonelt samarbeid er en forutsetning for at helse-, velferd-, og utdanningstjenestene kan tilby sammensatte tjenester.

  At helsetjenesten samarbeider på tvers betraktes som en nøkkelfaktor for å sikre gode overganger i barn og unges livsløp.

  I Norge ser man en økende tendens til at barn med behov for sammensatte tjenester ikke mottar dem. Videre stilles det spørsmål ved om tjenestene imøtekommer behovene til barna, foresatte og familien og hvordan samarbeidet mellom brukerne og tjenesten er.

  Tross et økende globalt fokus på barns rett til deltagelse i saker som angår dem, fremstår barnets deltagelse i møte med tjenestene som mangelfull og halvhjertet.

  For å bedre forstå konseptualiseringen av tverrprofesjonelle samarbeid er det behov for mer kunnskap om hva som skjer i praksis.

  Første fase av prosjektet avdekket og verifiserte kunnskapshull. Dette ble gjort ved å undersøke tidligere forskning på området, og gjennom innspill fra profesjonsutøvere i primærhelsetjenesten, pårørende og brukerorganisasjoner som arbeider for barn og unge med funksjonshemning.

  Funn fra denne prosessen tjener som et overordnet grunnlag for ph.d.-prosjektet og er med å definere forskningsspørsmålene.

  For å sikre at prosjektet i størst mulig grad fortsetter å reflektere praksisfeltets behov etableres en referansegruppe. Referansegruppen bidrar med innspill gjennom forskningsprosessen, og vil bestå av ungdommer, profesjonsutøvere fra primærhelsetjenesten og pårørende.

  Prosjektet er delt inn i tre delstudier

  Delstudiene tar sikte på å bringe frem ny kunnskap om samspillet i tverrprofesjonelle samarbeidspraksiser knyttet til overgangesløp for barn med funksjonshemning.

  • Delstudie 1: scoping review
  • Delstudie 2: utforske barn med funksjonshemning, og pårørendes erfaringer med tverrprofesjonelle samarbeidspraksiser
  • Delstudie 3: utforske de profesjonelles persepsjoner av tverrprofesjonelle samarbeidspraksiser