English version

Utvikling, makt og ulikhet (UMU)

Gruppen forsker på temaer som maktforhold, mangfold og ulikhet i det globale Sør, og maktforhold mellom det globale Sør og velstående land i Nord, inklusive Norge.

Innenfor en bred, tverrfaglig tilnærming til utvikling og globalisering samles gruppen om en felles interesse for makt, mangfold og ulikhet. Gruppen er opptatt av hvordan globaliseringsprosesser bidrar til diversifisering i like stor grad som homogenisering. Mens globalisering bringer folk og samfunn tettere sammen og utvisker kulturell ulikhet, fremmer den også markering av gruppeidentiteter.  

Sentrale forskningstemaer er: 

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Økonomisk globalisering innebærer både økte investeringer fra Nord til Sør, relokalisering av industriproduksjon og framvekst av nye økonomiske stormakter som India, Kina, Brasil, som selv er viktige drivere i globaliseringen. Også Vietnam og i mindre grad Ghana og Tanzania har opplevd sterk vekst fremmet av utenlandsinvesteringer. Veksten har dannet grunnlag for nye middelklasser, men fordelingen er ofte skeiv. Befolkningen på landsbygda marginaliseres, arbeidere og småbønder i globale verdikjeder har en svært utsatt posisjon.   

  En annen side av globaliseringen er overnasjonalt miljøsamarbeid. Også der er fordelingsvirkninger ofte skeive. For eksempel har internasjonalt skogsvern rammet lokale brukere av skogressurser, mens kompensasjon og sysselsettingsprogrammer ofte går til andre grupper.  

  Innenfor dette brede feltet jobber gruppens medlemmer med ulike skalanivåer fra internasjonale relasjoner til hushold. Vi er opptatt av hvordan forskjellige dimensjoner av ulikhet som kjønn, klasse og etnisitet spiller sammen i utviklingsprosesser. 

   

   

 • Forskningsprosjekter

  • CENSU - Climate Change Energy Sustainability

   CENSU er et norsk-tanzaniansk-mosambikansk universitetssamarbeid innen utdanning og forskning som fokuserer på bærekraftig gassutvinning i kontekst av sårbare samfunn og klimaendringer.