English version

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare i norsk forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte longitudinelle livsløpsdata for mer enn 11 000 kvinner og menn i Norge.

Dataene som ligger til grunn for infrastrukturen kommer fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Studien kombinerer survey- og registerdata som belyser viktige områder av folks liv: helse og helseatferd, arbeid og pensjonering, familierelasjoner, fritid, omsorg og livskvalitet.

Dataene gir enestående muligheter for å følge individer gjennom ulike livsfaser, for å analysere endringer i ulike roller gjennom livet og betydningen av livshendelser over tid. De vil også gjøre det mulig å analysere konsekvenser av politiske reformer og av demografiske og økonomiske endringer.

ACCESS Upgrade vil dermed styrke datagrunnlaget for den empiriske velferdsforskningen og gi økt kunnskap som kan brukes i politikkutforming for utvikling av velferdssamfunnet. Forskere vil få tilgang til dataene på nye måter som både er fleksible, sikre og brukervennlige. Infrastrukturen skal også legge til rette for tematiske møteplasser mellom forskere, studenter og andre interessenter. 

Datatilgang

Den 27. januar 2020 ble den nye NorLAG-portalen lansert. Dermed har forskere og studenter fått tilgang til samtlige data fra NorLAG – både surveydata fra tre runder med datainnsamling (for årene 2002, 2007 og 2017) og årlige registerdata fram til 2017 – allerede halvveis i etableringsfasen av ACCESS Upgrade.

Dataene er gratis tilgjengelig for forskningsformål.

Vertskapet for infrastrukturen er delt mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, som står bak NorLAG-studien, og Sikt – kunnskapssektorens tjenesteleverandør (tidligere NSD) (nsd.no).

Kvalitetssikring

Datahåndtering, kvalitetssikring og design har stått sentralt i 2018 og 2019. Kvalitetssikringen av dataene har fortsatt i 2020 og vil fortsette fremover. I 2020 har hovedfokuset vært på dokumentasjon av studien og datamaterialet, samt evaluering, utbedring og videreutvikling av tekniske løsninger.

Studien og dataene har blant annet blitt dokumentert gjennom en vitenskapelig publikasjon i det anerkjente (nivå 2) tidsskriftet International Journal of Epidemiology: Cohort Profile: The Norwegian life course, ageing and generation study (NorLAG) (academic.oup.com).

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartner

    • Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (tidligere NSD)