English version

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Alders- og livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte longitudinelle livsløpsdata for mer enn 11 000 kvinner og menn i Norge.

Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare, særlig i norsk samfunnsvitenskapelig forskning. 

Dataene som ligger til grunn for infrastrukturen kommer fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Studien kombinerer survey- og registerdata som belyser viktige områder av folks liv: arbeid og pensjonering, familierelasjoner, fritid, helse og helseatferd, omsorg, livskvalitet, m.m.

Dataene gir enestående muligheter for å følge individer gjennom ulike livsfaser for å analysere endringer i ulike roller gjennom livet og betydningen av livshendelser over tid. De vil også gjøre det mulig å analysere konsekvenser av politiske reformer og av demografiske og økonomiske endringer. 

ACCESS Upgrade vil dermed styrke datagrunnlaget for den empiriske velferdsforskningen og gi økt kunnskap som kan brukes i politikkutforming for utvikling av velferdssamfunnet. Forskere vil få tilgang til dataene på nye måter som både er fleksible, sikre og brukervennlige. Infrastrukturen skal også legge til rette for tematiske møteplasser mellom forskere, studenter og andre interessenter.

Mer informasjon om NorLAG-studien finner du på studiens nettside.

 • Datatilgang

  Forskere og studenter har fri tilgang til NorLAG-data for forskningsformål gjennom en egen portal som ble lansert i 2020. 

  Arbeid med kvalitetssikring og oppdatering av registerdata har pågått siden, og har resultert i publisering av oppdaterte versjoner av datamaterialet i portalen. Den siste versjonen ble publisert i 2023 og inkluderer data fra tre runder med survey data (2002, 2007 og 2017), samt oppdaterte registerdata frem til 2022.

  Her får du tilgang til data (norlag.nsd.no).

 • Etablering og drift av ACCESS-infrastrukturen

  I prosjektets etableringsfase har hovedfokuset vært på kvalitetssikring og dokumentasjon av NorLAG-studien og datamaterialet, samt brukertesting, evaluering, utbedring og videreutvikling av tekniske løsninger. Brukere og andre interesserte holdes oppdatert om utviklingen i infrastrukturen gjennom workshops, foredrag, nyhetsbrev og nettside.

  Lanseringen av den fjerde versjonen av datagrunnlaget våren 2023 markerte avslutningen av infrastrukturens etableringsfase og overgangen til prosjektets driftsfase. I driftsfasen vil både brukerstøtte og kommunikasjon, samt vedlikehold av de tekniske løsningene i portalen som sikrer lagring og deling av data videreføres.

  Vertskapet for infrastrukturen er delt mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, som står bak NorLAG studien, og SIKT – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartner

  • Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (tidligere NSD)