Arbeidsplassen som læringsarena

Hvilke faktorer/forhold på arbeidsplassen er det som henholdsvis fremmer og hemmer utvikling av kompetanse?

Delta ønsker å få en dypere forståelse av hemmende og fremmende faktorer på den enkelte arbeidsplass. Den type data dekkes best ved kvalitative tilnærminger. Vi må få tilgang til historiene om hva som skjer på legekontoret, på bygningsrådskontoret, i kultursektoren, i ambulansetjenesten osv. Slik informasjon dekkes ikke gjennom strukturerte spørreskjemaer med faste svarkategorier. Disse historiene kan fortolkes i lys av resultatene fra relevante forskningsbidrag.