English version
Arild Henrik Steen

Arild Henrik Steen

Kort om

Arild H. Steen var Arbeidsforskningsinstituttets instituttdirektør fra 2005-2018. Han er nå forsker med bred kunnskap innen AFIs forskningsområder. I tillegg til leder¬funksjonen har Steen fungert som prosjektleder for flere av instituttets prosjekter relatert til områdene arbeidsmiljø, arbeidslivspolitikk og integrering. Steen har siden 2009 vært prosjektleder for Arbeidslivsbarometer – en årlig statusrapport om tilstanden i norsk arbeidsliv når det gjelder lønnsdannelse, organisasjonsforhold, arbeidsmiljø og inkludering. Steen har tidligere vært avdelingsleder ved Transportøkonomisk institutt (2003-2005), instituttsjef ved Forskningsstiftelsen Fafo (2001-2003) og daglig leder ved Opinion AS (1996-2000). Av utdannelse har han en Cand.sociol. fra Universitetet i Oslo. Steen har god teoretisk innsikt og praktisk erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid innen arbeidsmarked og syssel¬¬setting, organisasjons¬forhold i arbeids¬livet, arbeidsmiljø, lønnsdannelse og forhandlingssystem, rekrutterings¬forhold, ungdommens yrkesvalg, og nærings¬politikk. Han besitter bransjekunnskap om nærings¬middel¬industri, varehandel, maritime næringer, taxinæringen, samt politiske meningsmålinger. Steen har arbeidet med samfunnsøkonomiske virkningene av inkluderingsvirkemidler i arbeidsmarkedet. Gjennom sitt arbeid i Opinion har Steen også erfaring fra gjennomføring av større spørreundersøkelser utvalgsetablering, paneladministrasjon, frafallsanalyse, representativitets¬vurderinger.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hvid, Helge Søndergaard ; Falkum, Eivind ; STEEN, Arild Henrik (2019). Nordic working life, shaped through conflicts and compromises. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. s. 9-29. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351169967-3Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig