Autonomy and Manipulation: Enhancing Consent in the Health Care Context

Et viktig mål med prosjektet er å utvikle en bedre teoretisk forståelse av hvorfor, og på hvilken måte, ulike typer påvirkninger kan undergrave, eventuelt styrke, autonomien og samtykkekompetansen til brukere i helsesammenheng.

Et krav til profesjonsutøvere er at de må innhente informert samtykke fra brukere før de foretar intervensjoner som påvirker brukernes velferd. Dette kravet er begrunnet ut fra verdien selvbestemmelse eller «autonomi» tillegges i liberale samfunn, og er ment å fremme eller beskytte brukernes mulighet til selv å bestemme over egne liv.

Men hvor flinke er vi egentlig til å fatte fornuftige beslutninger som angår vår egen velferd? Nyere forskning i psykologi og atferdsøkonomi kan tyde på at folk flest er mindre flinke enn de kanskje tror. Faktisk tyder denne forskningen på at vi har en tendens til å være systematisk irrasjonelle på en rekke områder.

Dette har ledet noen etikere til å foreslå at det bør være tillatt å ta i bruk ulike strategier for å «dulte» beslutningsprosessen til pasienter i samtykkesituasjoner i «riktig» retning for å få dem til å fatte mer fornuftige beslutninger vedrørende egen behandling og helse.

Det sentrale forskningsspørsmålet i prosjektet er om denne typen påvirkninger undergraver pasientautonomi og dermed kommer i konflikt med begrunnelsen for å innhente samtykket deres.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...

Kontakt

Laster inn ...