English version
Edmund Henden

Edmund Henden

Kort om

Edmund Henden har doktorgrad i filosofi fra universitetet i Oxford. Han forsker på emner innen anvendt etikk, moralsk psykologi, handlingsteori og vitenskapsteori. For tiden leder han det NFR støttede prosjektet "Autonomy and Manipulation: Enhancing Consent in The Health Care Context". I dette prosjektet arbeider han med problemstillinger knyttet til informert samtykke, autonomi og frivillighet. Henden underviser jevnlig kurs i vitenskapsteori og profesjonsetikk for PhD studentene ved HIOA.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofiske fag

Emner

Etikk   Vitenskapsteori   Handlingsteori

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Henden, Edmund (2023). Addiction and autonomy: Why emotional dysregulation in addiction impairs autonomy and why it matters. Frontiers in Psychology. Vol. 14.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1081810

Henden, Edmund (2022). Algoritmer til barnets beste?. 15 s. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/tfv.25.3.4

Bærøe, Kristine ; Gundersen, Torbjørn ; Henden, Edmund ; Rommetveit, Kjetil (2022). Can medical algorithms be fair? Three ethical quandaries and one dilemma. 5 s. BMJ Health & Care Informatics. Vol. 29.
https://doi.org/10.1136/bmjhci-2021-100445

Bærøe, Kristine ; Miyata-Sturm, Ainar; Henden, Edmund (2020). How to Achieve Trusthworthy Artificial Intelligence for Health. Bulletin of the World Health Organization.
https://doi.org/10.2471/blt.19.237289

Henden, Edmund (2020). Handling og rasjonalitet. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Red.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. s. 78-102. Gyldendal Akademisk.

Bærøe, Kristine ; Henden, Edmund (2020). Translational Ethics and Challenges Involved in Putting Norms into Practice. American Journal of Bioethics. Vol. 20.
https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1730520

Johansen, Ayna Beate; Helland, Pål Fylling; Wennesland, Dag Kosòl; Henden, Edmund ; Brendryen, Håvar (2019). Exploring online problem gambler's motivation to change. 6 s. Addictive Behaviors Reports. Vol. 10.
https://doi.org/10.1016/j.abrep.2019.100187

Henden, Edmund (2018). Addiction as a Disorder of Self-Control. Pickard, Hanna; Ahmed, Serge (Red.). The Routledge Handbook of Philosophy and Science of Addiction. s. 45-53. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315689197-5

Henden, Edmund (2017). Addiction, compulsion, and weakness of the will: A dual-process perspective. Heather, Nick; Segal, Gabriel (Red.). Addiction and Choice. Rethinking the Relationship.. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198727224.0

Henden, Edmund ; Gjelsvik, Olav (2016). What is wrong with the brains of addicts?. 8 s. Neuroethics. Vol. 10.
https://doi.org/10.1007/s12152-016-9285-4

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig