English version

Bærekraftige samfunn i det 21. århundre: Fra velferdsstater til øko-sosiale stater (WEST)

WEST-prosjektet setter søkelys på det som kan kalles den norske velferdsstatens økologiske dilemma gjennom å undersøke mulighetene for å forene sosiale, økologiske og økonomiske målsetninger i dagens velferdspolitikk.

Prosjektet tar utgangpunkt i at vi i det 21. århundre bør ta hensyn til en økologisk dimensjon og da særlig klimaendringer i vår tenkning om velferdsstatens bærekraft. Dette perspektivet stiller den norske velferdsstaten overfor en særlig utfordring.

På den en siden, sett utenfra, kan Norge karakteriseres som et land med høy levestandard, relativt beskjeden inntektsulikhet, og sterkt sosialt samhold. Disse trekkene kan settes i sammenheng med en omfangsrik og vellykket velferdsstat.

På den andre siden, som et rikt samfunn med stor materiell velstand og en velferdsordninger som er avhengig av inntekter fra forurensende fossil olje- og gassindustri står Norge overfor en særlig sterk moralsk forpliktelse til å redusere sitt økologiske fotavtrykk og bidra i den internasjonale innsatsen mot global oppvarming. 

Problemstillinger

WEST adresserer spørsmål langs tre akser: 

Prosjektet bruker en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder. Datakildene inkluderer, blant annet, sekundær vitenskapelig litteratur, policy-dokumenter fra det offentlige, politiske partier og interessegrupper samt data fra Norsk Monitor. 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    • CICERO senter for klimaforskning