Borgerlønnsforsøk i moderne velferdsstater: En kunnskapsoppsummering

Formålet med prosjektet er å utarbeide en kunnskapsstatus over forskning på forsøk med borgerlønn i moderne velferdsstater.

Borgerlønn er en gammel idé som har fått økende oppmerksomhet i både fattige og rike land som ledd i fattigdomsbekjempelse, utjevning av forskjeller mellom fattig og rik og utvikling av et mer fleksibelt sosialforsikringssystem. I Norge har den politiske interessen hittil vært laber, men både Venstre og MDG tar til orde for å utrede borgerlønn i sine respektive partiprogrammer.

En rekke forsøksprosjekter er gjennomført eller pågår verden over, men fordi ‘borgerlønn’ langt fra er entydig definert, og fordi prosjektene er utført eller pågår i land med sterkt varierende økonomi, fordeling av rikdom, velferdsordninger og politisk styring, kan resultatene fra forsøkene ikke uten videre generaliseres. Delresultater vil likevel kunne være relevante på tvers av landegrenser, men på hvilken måte og i hvilken grad krever utredning.

Det er liten tvil om at mange forsøk inneholder resultater som vil være relevante i vurderingen av om grunninntekt også kan være aktuelt her til lands. Før det eventuelt settes opp pilotforsøk, er det behov for en analyse som relaterer relevante forskningsresultater spesifikt til det norske velferdssystemet.

Prosjektets problemstilling er "Hvilke føringer gir eksisterende kunnskap om grunninntekt for utformingen av et pilotforsøk med grunninntekt i Norge?".

Målet med prosjektet er

Analysen skal munne ut i konkrete forslag til hvordan pilotprosjekter kan designes og implementeres i Norge for å gi flest mulig relevante svar og legge til rette for politiske beslutninger.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...

  Utøvende forsker

  Georg Espolin Johnson

  Referansegruppe

  Flemming Larsen, Aalborg universitet

  Olli Kangas, University of Turku