English version

Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalderen - DEMUDIG

Forskningsprosjektet undersøker omfanget og betydningen av innbyggerdeltakelse gjennom IKT og sosiale medier i byutviklingsprosesser.

Prosjektet Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalderen (Democratic Urban Development in the Digital Age - DEMUDIG) skal undersøke hvordan bruk av digitale plattformer fremmer deltakerdemokrati ved å sammenligne byutviklingsprosesser i byene Oslo, Madrid og Melbourne.

Det er et tverrfaglig prosjekt som kombinerer innsikt fra ulike fagdisipliner: statsvitenskap, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og sosiologi/samfunnsgeografi.

Prosjektet kombinerer ulike datakilder og metoder:

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets program Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS).

 • Aktuelt fra DEMUDIG

 • Publikasjoner

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...

  Ekstern prosjektdeltaker:

  Kristoffer Kolltveit (uio.no), Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

  Internasjonale prosjektdeltakere:

  • Ian McShane, RMIT i Melbourne. McShane er historiker og leder programmet "The Urban Cultures and Technologies"  ved RMIT’s Centre for Urban Research. Forskningen hans fokuserer blant annet på forsyning, styring og bruk av infrastruktur for kommunikasjon.
  • Jose Manuel Ruano de la Fuente, Complutense University of Madrid. De la Fuente er statsviter. Hans viktigste forskningsinteresser er lokaldemokrati, innbyggerdeltakelse og lokalt e-government, samt komparativ offentlig administrasjon.

  De internasjonale prosjektmedlemmene vil bidra med kunnskap om byene, være ansvarlige for lokal datainnsamling og vil være medforfattere i publikasjoner fra prosjektet.

 • Samarbeidspartnere

 • Delprosjekter

  Forskningsaktivitetene i DEMUDIG er organisert som fire forskjellige delprosjekter (work packages) som inkluderer ulike faglige perspektiver, tilnærminger og forskningsmetoder.

  Mer om de ulike prosjektområdene og prosjektlederne:

  WP1 - Design og bruk av IKT/sosiale medier i byutviklingsprosesser

  Leder: G. Anthony Giannoumis, McShane, de la Fuente og Legard.

  Formålet med WP1 er å identifisere hvordan byer utformer og implementerer informasjons- og kommunikasjonsstrategier ved hjelp av IKT og sosiale medier. WP1 fokuserer spesielt på utformingen av lokalt utviklede IKT-plattformer som brukes til å formidle politisk relevant informasjon og for å etablere en dialog med lokalsamfunnet. For eksempel inneholder Oslo kommunes nettsted interaktive elementer som gjør det mulig for borgerne å kommunisere med ulike kommunale etater og avdelinger.

  WP2 - Byers respons på og håndtering av medborgers deltakelse gjennom IKT/ sosiale medier

  Leder: Sissel Hovik, i samarbeid med Legard, Reichborn-Kjennerud, Brattbakk og Stigen

  Formålet med WP2 er å studere tre spørsmål: (1) hvordan politikere i Oslo bystyret (politikere og administratorer) bruker IKT / sosiale medier til å informere, bli informert og kommunisere med borgere; (2) hvorvidt politiske beslutningstakere fungerer som talsmenn for borgerinitiativer i den formelle politikkprosessen; og (3) hvordan strukturelle forhold påvirker byens evne til å følge opp innbyggernes ideer og forslag.

  WP3 - Internasjonal sammenligning av hvordan bruk av IKT/ nye sosiale medier påvirker innbyggernes deltakelse og påvirkningsmuligheter

  Leder: Kristin Reichborn-Kjennerud, i samarbeid med McShane, de la Fuente, Kolltveit, Legard og Hovik.

  Formålet med WP3 er å studere omfanget og betydningen av innbyggernes deltakelse gjennom bruk av IKT / nye sosiale medier har, og hvordan denne bruken påvirkes av forhold som byenes kultur for og myndighetenes tilretteleggelse  for borgerdeltakelse.

  WP4 - Hvordan bruk av IKT/ nye sosiale medier styrker innbyggernes deltakelse, kunnskap og påvirkningsmuligheter

  Formålet med WP4 er å kombinere observasjoner og perspektiver fra de tre andre WP- ene for å svare på det overordnede forskningsspørsmålet: Styrker nye digitale plattformer medborgers deltakelse og innflytelse og dermed styrket representativitet og problemløsningskapasitet i bystyret?

 • Internasjonalt ekspertpanel

  Et internasjonalt panel bestående av eksperter på byutvikling, digital deltakelse og styring, og media og kommunikasjon, er tilknyttet DEMUDIG-prosjektet. Panelets rolle er å være rådgivere og diskusjonspartnere i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Gruppen består av:

  • Chrystal Legacy, Universitetslektor, Melbourne School of Design, Fakultet for arkitektur, bygg og planlegging, University of Melbourne
  • Daniel Sorando Ortín, Sociolog, Postdoktor i Universidad Complutense de Madrid
  • Mexhid Ferati, lektor i Human-Computer Interaction, Linnæus University
  • Dhamendra Singh, co-grunnlegger av myGoverNEXT, en uavhengig og ikke-partisk tenketank
  • Eli Skogerbø, professor, Institutt for media og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
  • Per Gunnar Røe, professor, Institutt for sosiologi og human geografi, Universitetet i Oslo