English version

Diskriminering av muslimer i arbeidslivet

I hvor stor grad blir muslimer diskriminert i arbeidslivet, og hvilke tiltak vil kunne motvirke slik diskriminering?

Utgangspunktet for prosjektet er todelt: For det første er det behov for identifisering av diskrimineringens omfang, utvikling, innhold og konsekvenser. For det andre er det nødvendig å bruke kunnskap om diskrimineringens årsaker for å peke ut tiltak som det er rimelig å anta at vil motvirke diskrimineringen.

Prosjektet handler om å identifisere betingelser som må være til stede for å fremme inkludering, gjennom å forhindre økonomisk og sosialt utenforskap. Et grunnleggende premiss i prosjektet er at utenforskap både har en objektiv dimensjon – altså forhold som kan fanges inn og beskrives i form av posisjon og deltakelse, men utenforskap kan også forstås fra en subjektiv dimensjon, noe som handler om egne erfaringer og opplevelsen av tilhørighet.

Dataene i prosjektet vil være bruk av vignetter, som sendes et representativt utvalg store bedrifter i Norge. I tillegg skal vi gjennomføre en litteraturstudie, samt kvalitative intervjuer med arbeidsgivere og muslimer.

Prosjektet er et svar på en utfordring i Handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer (2020–2023) (Kulturdepartementet 2020), hvor diskriminering i arbeidslivet er ett av flere temaer.

Aktuelt fra prosjektet

Kvinne i hijab setter ved datamaskin
Muslimar blir diskriminerte i arbeidslivet sjølv om arbeidsgivarar er positive til mangfald

Dei fleste arbeidsgivarar har inkluderande haldningar, men tilset ofte personar som liknar dei sjølv.