Evaluering av tilskuddsordningen «tilskudd til ekspertbistand»

Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker en evaluering av tilskuddsordningen «tilskudd til ekspertbistand». Formålet med evalueringen er å innhente og synliggjøre erfaringer med ordningen.

For at myndighetene og partene skal utvikle gode virkemidler som oppleves som nyttig og relevante i arbeidet med IA-avtalen, bør innsatsen være kunnskapsbasert. Evaluering av ekspertbistand vil gi nyttig og relevant kunnskap om ordningen som kan danne grunnlag for forbedringer og videreutvikling av relevante virkemidler. Denne kunnskapen blir også et viktig beslutningsgrunnlag inn i forhandlingene om ny IA-avtale i fremtiden. Arbeidsforskningsinstituttet, med Proba samfunnsanalyse som underleverandør, gjennomfører denne evalueringen, og fokuserer på følgende: Kjennetegn ved bruk av tilskudd til ekspertbistand, kjennskap til ordningen blant norske arbeidsgivere, erfaringer med tilskuddsordningen blant berørte aktører, vurdering av størrelsen på tilskuddet. 

 Evalueringen avgrenses til virksomheter som har søkt tilskudd til ekspertbistand, med vekt på de som har fått. Prosjektet skal ikke behandle spørsmål om effekter, men vil undersøke viktige forutsetninger for å oppnå målene med ordningen. Det benyttes forskjellige metodiske verktøy for å besvare problemstillingene i evalueringen for å sikre tilstrekkelig bredde og dybde; dokumentgjennomgang, casestudier, intervjuundersøkelser, registerdataanalyse og spørreundersøkelse.