English version

Evaluering av «Robust ungdom»

«Robust ungdom» er et utviklingsprosjekt som er utformet med sikte på å fungere helsefremmende og forebyggende. NOVA har fått i oppdrag å evaluere prosjektet.

Prosjektet er lagt opp som et tredelt undervisningsprogram, rettet mot alle trinn i ungdomsskolen. Målet er å tilføre både elever og lærere verktøy som fremmer god psykisk helse, og derigjennom skal prosjektet legge til rette for et inkluderende læringsmiljø.

I prosjektets årsplaner er det framsatt definerte mål både for elevene og for lærerne, hvor emner som problemløsning, positiv psykologi, stressmestring, kommunikasjon, framtidsorientering og relasjonelle ferdigheter er blant emnene som inngår.

Forskningsspørsmål

Hvordan det skal besvares – data og metode 

Undersøkelsen gjennomføres med innhenting av nye kvalitative data, samt innhenting av kvantitative data med bruk a Nettskjema og analyse av Ungdata. De kvalitative dataene vil bli gjennomført med bruk av fokusgruppeintervjuer med elever og lærere.

Kunnskapens relevans

Prosjektet er relevant for å analysere hvordan elever opplever et tiltak for å styrke deres livsmestring. I en større sammenheng inngår prosjektet i en forståelse av læreplanens overordnede del, hvor folkehelse og livsmestring er et av flere emner. 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...