English version

Eldre i arbeidslivet og virksomheters håndtering av pensjonsalder og aldersgrense (ExitAge)

Prosjektet skal skaffe til veie kunnskap om de eldste i arbeidslivet og om hvordan virksomheter forholder seg til hevet aldersgrense og til de eldste arbeidstakerne.

Hvordan man kan få eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid er et sentralt spørsmål i tiden fremover der en stadig mindre andel av befolkningen vil måtte bære kostnadene knyttet til finansiering av velferdsstaten

Et virkemiddel er å heve aldersgrensen, noe den norske regjeringen har gjort med virkning fra 1. juli 2015. Endringen er kontroversiell, og oppfatningene om konsekvensene for virksomhetene og for arbeidstakerne er mange og sprikende, og de bygger hovedsakelig på antakelser. Heving av aldergrensen representerer en betydelig arbeidslivsreform og det er behov for kunnskap om eventuelle konsekvenser, både positive og negative, tilsiktete og utilsiktete, av en slik endring.

Prosjektet ExitAge dreier seg om å få kunnskap om de eldste i arbeidslivet og om hvordan virksomheter forholder seg til hevet aldersgrense og til de eldste arbeidstakerne. En slik kunnskap er nødvendig for å etablere kompetanse i virksomhetene om hvordan de best kan forholde seg til de utfordringer og muligheter som økt aldersgrense og en eldre arbeidstokk kan føre med seg.

Data vil innhentes gjennom tre kilder:

  1. surveyundersøkelse av ledere
  2. dybdeintervjuer med ledere
  3. informasjon om eldre arbeidstakere fra den longitudinelle studien NorLAG (Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon)

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsinstituttene NOVA og AFI med brukermedvirkning fra Senter for seniorpolitikk (SSP) og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Øvrige samarbeidsrelasjoner inkluderer nasjonale og internasjonale eksperter som vil delta i prosjektets ressursgruppe.

Les også: Flott avslutning på ExitAge-prosjektet (seniorpolitikk.no)

Aktuelt fra prosjektet

Eldre kvinnelig håndverker
Hevet aldersgrense gir nye muligheter for eldre arbeidstakere

Heving av øvre aldersgrense fra 70 til 72 år har skapt få problemer for arbeidsgiver, viser forskning fra OsloMet.