Familiens utfordringer

Hvordan står det egentlig til med barnefamiliene? Prosjektet skal framskaffe forskningsbasert kunnskap om foreldreskap, familieliv og utfordringer for barnefamilier i Norge i dag.

Det gjelder deres opplevelse av støtteordninger, deres muligheter for å oppnå balanse mellom arbeid, familieliv og omsorgsoppgaver, tilgang på sosial støtte og avlastning i omgivelsene, og spesielle utfordringer for aleneforeldre.

Metode

Med bakgrunn i foreliggende forskning og utredninger gjennomfører vi prosjektet med et to-delt prosjektdesign som kombinerer kvantitative og kvalitative datakilder, tilnærminger og metoder, for å fremskaffe et så rikt og robust datamateriale som mulig.

Dette materialet vil ligge til grunn for analyser som fremskaffer den forskningsbaserte kunnskapen departementet er ute etter, samt utgjøre grunnlag for tematisering av andre relevante problemstillinger som også gir kunnskap om foreldreskap, familieliv og utfordringer for barnefamilier i Norge i dag.  

Les mer

 • Delprosjekt 1

  I delprosjekt 1 skal vi kombinere ulike kvantitative kunnskapsbaser og datakilder.

  For det første vil vi oppsummere allerede foreliggende statistikk og data om tidsbruk og hverdagsliv i barnefamilier fra SSBs familiestatistikk, SSBs tidsbruksundersøkelser, levekårsundersøkelser og NorLAG.

  For det andre vil vi samle inn nytt datamateriale, og gjennomføre en kvantitativ undersøkelse i form av en survey rettet mot et representativt utvalg av foreldre med barn i alderen 0-15 år.

  Denne vil gi et innblikk i familienes tidsbruk, balansegang mellom arbeid, omsorg og fritidsaktiviteter, bruk av støtteordninger og offentlige tjenester, samt avlastningsbehov og -muligheter.

  Både spørreskjema, funn og analyser i dette delprosjektet vil informeres av relevant kunnskap som fremskaffes gjennom AFIs pågående forskningsprosjekt Flex-It om bruk av kommunikasjonsteknologi i familien og jobb-hjem-balanse.

 • Delprosjekt 2

  I delprosjekt 2 kombineres også ulike datakilder. Funn fra delprosjekt 1 vil følges opp med kvalitative, semi-strukturerte intervjuer med foreldre i et utvalg av barnefamilier. Barnefamiliene skal utgjøre et mangfold av familiekonstellasjoner, bo i ulike deler av landet og ha ulik sosial bakgrunn.

  Både intervjuguide, funn og analyser som gjøres i dette delprosjektet vil også informeres av kunnskap som fremskaffes i det nevnte forskningsprosjektet Flex-It.

  Til sammen vil disse ulike datakildene gi et dybdegående, unikt og robust grunnlag for å få innsikt i barnefamiliers hverdagsliv, utfordringer og handlingsrom i Norge i dag.    

 • Prosjektmedlemmer

  Laster inn ...

Siste nytt fra prosjektet

Vi vil snakke med dere: Hvordan står det til med barnefamiliene nå?

I 2019 og 2020 intervjuet vi foreldre i barnefamilier i Oslo-området om hverdagslivet deres. Nå skal vi intervjue foreldre i resten av landet om dette.

Tegning av en familie, med foreldre, barn og besteforeldre mot grønn bakgrunn