Graviditet og foreldrepermisjon i arbeidslivet

På oppdrag fra LDO skal AFI gjennomføre et forskningsprosjekt som skal kartlegge og analysere praksiser, opplevelser og holdninger knyttet til graviditet og foreldrepermisjon i arbeidslivet, med utgangspunkt i likestillings- og diskrimineringsloven.

I prosjektet undersøkes diskriminering av mannlige og kvinnelige arbeidstagere med utgangspunkt i diskrimineringsvernet og arbeidsgivers aktivitetsplikt. Vi kartlegger og analysere forekomsten av diskriminering og manglende tilrettelegging i arbeidslivet, og undersøke erfaringer, holdninger, normer og praksis blant arbeidstagere og ledere. 

Selv om det finnes mye forskning rundt kjønnsforskjellene i arbeidstageres benyttelse av omsorgsrettigheter, er det fremdeles lite forskning rundt arbeidslivskontekstens betydning for kommende foreldres strategier og praksis, og lederes holdninger og praksis rundt forebygging av diskriminering og tilrettelegging. 
Lovverket som skal beskytte arbeidstagere fra diskriminering og tilrettelegge for uttak av omsorgsrettigheter skal virke i både tid og rom. Lovverket gir rettigheter til fravær fra arbeidet, og tilpasning på arbeidsplassen. Men det må virke i en arbeidslivskontekst der lederes holdninger, kollegers normer og virksomhetens målsetning kan påvirke hvordan lovverket virker i praksis. Den enkelte ansattes rett til å bli ivaretatt kan derfor påvirkes av mange ulike elementer ved arbeidsplassen og arbeidslivet. 

Gjennom tre delprosjekter med både kvantitative og kvalitative metoder, utforsker vi den overgripende problemstillingen rundt diskriminering. I delprosjekt 1 gjør vi en kvantitativ kartlegging av arbeidstageres erfaringer med diskriminering og manglende tilrettelegging, og en kvalitativ kartlegging av sentrale fagforbunds erfaringer og praksis med å jobbe med problemstillingene. De kvantitative og kvalitative funnene vil bli satt opp mot tidligere undersøkelser, for å gi innblikk i utvikling og endring i forekomsten av diskriminering og manglende tilrettelegging. Delprosjekt 2 er en kvalitativ undersøkelse av erfaringer, holdninger og normer blant mannlige og kvinnelige arbeidstagere når det gjelder diskriminering og tilrettelegging på arbeidsplassen. I delprosjekt 3 undersøker vi lederes erfaring med, forståelser av, og begrunnelser for, egen praksis i forebygging av diskriminering og tilrettelegging for ansattes bruk av omsorgsrettigheter, gjennom kvalitative metoder. 
 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...