Grunnskolelæreres syn og bruk av forskning i en utdanningspolitisk kontekst i endring

Prosjektet vil belyse både hvordan økt fokus på forskningsbasert undervisning og politiske initiativer påvirker læreryrket, samt hvordan lærere takler forskningskrav i undervisningen.

I korte trekk vil doktorgradsprosjektet mitt se på hvordan forskning blir konseptualisert blant lærere, deres syn på forskning og hvordan disse to påvirker læreres praksis, læreroppfatninger og holdning til forskning.

Gjennom dette prosjektet vil jeg kunne gi både en oversikt med endringer over tid, men også et mer nyansert bilde av mekanismene og prosessene lærerne opplever i praksis og hvordan de forhandler og definerer forskning. 
 
Prosjektet plasseres i en kontekst hvor lærerutdanningen har hatt store endringer i form av akademisering, hvor lærerprofesjonen profesjonaliseres og hvor samfunnet krever kunnskap og innovasjon.

Forskningsbasert undervisning har i økende grad fått mer fokus og viktighet. Det er interessant å se på hvordan lærere forholder seg til dette, om lærere har endret sitt syn på forskning og kompetanse og hvordan dette påvirker lærernes autonomi og praksis. 

Prosjektet bruker data fra kvantitative surveys og kvalitative semi-strukturerte intervjuer. I tillegg er surveyene replisert på to tidspunkt som gir grunnlag til å utføre sammenligninger over tid.

De tre planlagte artiklene vil besvare tre forskningsspørsmål:

  1. Har læreres syn på forskning og kompetanse endret seg i løpet av en periode på femten år?
  2. Hvilke lærere konsulterer forskning, og hvilken signifikans har individuelle karakteristikker og den lokale konteksten for læreres holdninger til forskning?
  3. Hvordan konseptualiserer lærere forskning? Hvilke antagelser har lærere i forhold til anvendelse av forskning til deres praksis? 

Hovedveileder

Joakim Caspersen 

Biveileder

Laster inn ...

Kontakt

Laster inn ...