Kartlegging av familiens utfordringer og opplevelse av egen hverdag

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) skal vi « ta pulsen» på familielivet i 2019, gjennom spørsmål knyttet til hvordan barnefamilier opplever sin egen balanse mellom familie og arbeid, og hvordan offentlige tilbud bidrar til denne balansen.

Barne- og familiedepartementet (BFD) har lyst ut et FoU-oppdrag for en kartlegging av hvilke utfordringer familier støter på i hverdagen i dag. BFD ønsker en kartlegging av familiers hverdag, som tar utgangspunkt i barnefamilier, og som tar høyde for betydning av kjønn, alder, samlivsstatus, barnas alder, sosioøkonomiske forhold og geografiske variasjoner. 
Hoveddelen av undersøkelsen er «å ta pulsen» på familielivet i 2019, gjennom spørsmål knyttet til hvordan barnefamilier opplever sin egen balanse mellom familie og arbeid, og hvordan offentlige tilbud bidrar til denne balansen. 

Hovedspørsmålene som skal besvares i rapporten er: 

  1. Hvilke utfordringer preger barnefamiliers hverdag? 
  2. Hvilke utfordringer kan løses i familien, og hvilke kan løses ved institusjonelle og politiske ordninger? 

Disse problemstillingene vil utforskes gjennom kvalitative, semi-strukturerte intervjuer med 15 barnefamilier. Utvalget vil representere et visst mangfold av barnefamilier. Omdreiningspunktet for analysen er hverdagsliv i barnefamilier, med særlig oppmerksomhet på foreldres balanse mellom arbeid og omsorg, og forholdet mellom familiebaserte og institusjonaliserte omsorgsformer.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...