Fremmende og hemmende faktorer for utdanning og arbeid hos unge voksne som mottar velferdsytelser eller helsetjenester grunnet langvarig smerter og psykiske plager

Langvarig smerte og psykiske plager hos unge kan påvirke utdannings- og arbeidsdeltakelse negativt og utgjøre betydelige konsekvenser for enkeltindivider og samfunn.

Prosjektets ambisjon er å bidra til å utvikle mer helhetlig kunnskap om hva som fremmer og hemmer deltakelse i utdanning og arbeid hos unge voksne med langvarig smerte og psykiske plager, i samarbeid med disse brukergruppene.

Prosjektet vil drive behovsidentifisert forskning og vil involvere unge voksne med langvarig smerte og psykiske plager, helsepersonell og NAV. Disse vil delta i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.

Metoden er tenkt å bidra til å øke nytteverdien av forskningen.

Prosjektet er en del av brobyggersatsingen ved Fakultet for helsevitenskap og er et UNIKOM-samarbeid mellom Bydel Grünerløkka og OsloMet. 

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Mer om prosjektet

   I prosjektet vil følgende forskningsspørsmål undersøkes:

   1. Hvilke erfaringer har unge voksne med langvarig smerte og psykiske plager med oppfølging i NAV og/eller helsevesen? Og hvilke fremmende og hemmende faktorer for deltakelse i utdanning og arbeid rapporterer unge voksne i møte med NAV og/eller helsevesen?
   2. Hvordan er forløp av deltakelse i utdanning og arbeid blant unge voksne med langvarig smerte og psykiske plager, som mottar velferdsytelser og/eller behandlingstiltak?
   3. I hvilken grad har fremmende eller hemmende faktorer, identifisert av unge voksne med langvarig smerte og psykiske plager, sammenheng med deltakelse i utdanning og arbeid?

   Planlegging og design av prosjektet er basert på Brobyggermodellen for behovsidentifisert forskning.

   Videre vil prosjektet benytte ulike metodologiske tilnærminger for å besvare forskningsspørsmålene i tre delstudier.

   Denne formen for brobygging vil legge til rette for toveis kunnskapsoverføring mellom akademisk forskning og samfunnets behov.

  • Samarbeidspartnere

   • bydel Grünerløkka
   • NAV