English version

MUSKHEL - Musculoskeletal Health Literacy in Adolescents

Prosjektet har som mål å bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget om muskelskjelettplager og helsekompetanse hos ungdom. Studien er bestående av tre deler: en scoping review, en tverrsnittsstudie og en kvalitativ intervjustudie.

Formålet med MUSKHEL prosjektet er å adressere muskel-skjelettplager og helsekompetanse hos ungdom. Muskelskjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge, og forskning viser at slike plager er økende blant ungdom. Utvikling av muskelskjelettplager i ung alder kan ha helsemessige konsekvenser senere i livet.

Det er tidligere dokumentert en sammenheng mellom lav helsekompetanse og økt forekomst av en rekke sykdommer og plager. Helsekompetanse kan forstås som personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne ta gode beslutninger relatert til egen helse.

Det er et uttalt politisk mål å øke helsekompetanse i befolkningen for å gjøre folk i stand til å ta informerte helsevalg og styrke evnen til å mestre ulike livssituasjoner.

Det finnes lite spesifikk forskning på sammenhenger mellom muskelskjelettplager og helsekompetanse i befolkningen generelt og enda mindre hos ungdom.

MUSKHEL prosjektet har som mål å bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget om muskelskjelettplager og helsekompetanse hos ungdom ved å

Økt kunnskap om denne tematikken kan gjøre både fysioterapeuter og samarbeidspartnere i skolehelsetjenesten bedre i stand til å utvikle virkningsfulle tiltak på individ- og systemnivå for å øke ungdoms helsekompetanse. Resultatene vil også kunne bidra til å informere fysioterapitjenesten, skolehelsetjenesten og senere forskningsstudier der slike konkrete tiltak prøves ut og utforskes videre.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...