English version

Organising for Outcome - Links between service integration and transitions to employment for citizens with complex service needs

Vil samordnede tjenester gjøre det lettere å komme inn i eller tilbake til arbeidslivet for mennesker som trenger hjelp fra flere ulike hold?

Og kan arbeidsrettet innsats kombineres med for eksempel behandling, rehabilitering, bolig eller utdanning? Vi vil undersøke dette gjennom empirisk forskning.

Studier av samordning og samarbeid på tvers av ulike tjenester har først og fremst studert samarbeidsprosesser. Hvilke resultater samarbeid og samordning fører til, for eksempel for brukere av tjenestene, er mindre undersøkt. Det er fordi slike samordnings- og samarbeidsprosesser tar tid, involverer mange ulike aktører og varierer avhengig av hvor og når de foregår.

Det er derfor en stor utfordring å studere koblinger mellom organisering og samhandling mellom tjenestene på den ene siden og på den andre siden, resultater for brukerne i form av for eksempel deltakelse i arbeidslivet.

Vår ambisjon er å ta tak i denne utfordringen ved å koble ulike typer data av god kvalitet – om personer (brukere), arbeidsmarkedet, organisasjoner (tjenester) og deres omgivelser. Vi vil også prøve ut ulike metodiske tilnærminger, herunder en studie som sammenligner Norge med Sverige og Danmark, som har organisert tjenestene rundt de som står utenfor arbeidslivet på andre måter.

Vi skal ta i bruk forskningsdesign som tar hensyn til at positive resultater kan følge av ulike måter å organisere tjenester og tjenestekoordinering på, og at forhold i omgivelsene kan ha betydning for hvilke former for organisering og koordinering som kan la seg gjennomføre.

I prosjektet deltar forskere fra OsloMet – storbyuniversitetet og samarbeidspartnere fra Aalborg universitet og Stockholm universitet.

  • Medlemmer

    Laster inn ...

Kontakt

Laster inn ...