English version

PROgrammering og SKAPerverksted i skolen: Kompetanser for det 21. århundret og tilpasset opplæring for elever med Stort Læringspotensial

Prosjektet handler om å utvikle teknologirike undervisningsopplegg til bruk i tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. Fokus er på bruk av programmering i undervisningen som en del av et skaperverksted.

Om prosjektet

Akershus (Viken) fylkeskommune. Mailand VGS er prosjekteier og samarbeider med forskningsgruppen «Digitale læringsarenaer» ved institutt for grunnskole og faglærerutdanning på OsloMet, samt Universitetet i Oslo, NIFU, Kodegenet, GAN Aschehoug, Skedsmo VGS og Nesbru VGS.

Bakgrunn

Fagfornyelsen reflekterer det nasjonale og internasjonale ønsket om å utvikle «21st century skills» for elevene i deres utdannelse. Dette dreier seg om en økt vektlegging av generiske kompetanser og ferdigheter slik som problemløsing, kreativitet, samarbeid, kritisk tenkning o.l. 

Forskningsdesign

Vi vil gjennomføre to forskjellige intervensjoner på tre ulike skoler over en periode på to år.. Elevene vil være elever fra ungdomsskolen i 7-10 klasse (alder fra 12-15 år). Elevene vil møtes tre timer annenhver uke i et skaperverksted klasserom og delta på de ulike intervensjonene: LUR og realfag.

Fokus i LUR intervensjonen er å benytte blokkbasert programmering som en del av et undervisningsopplegg i en skaperverksted kontekst.

Fokus i realfag intervensjonen er å benytte skjermbasert programmering som en del av undervisningsopplegget i et vanlig klasserom.

Metode

Vi vil bruke designbasert forskning (DBR) som overordnet metode i dette prosjektet. DBR er en forsknings metodologi som er spesifikt tilpasset prosjekter i teknologi-støttet læring som utspiller seg i naturlige kontekster, dvs. som er vanskelig å undersøke gjennom kontrollerte eksperimenter i naturlige kontekster, dvs. som er vanskelig å undersøke gjennom kontrollerte eksperimenter (Hoadley, 2002).  DBR i kombinasjon med sosiokulturell teori (Krange & Ludvigsen, 2009) kan avdekke hvordan ulike aspekter av et læringsmiljø medierer en læringsprosess. DBR er basert på en kvalitativ metodologi, men kan også bli kombinert med kvantitative metoder gjennom Mixed Methods (Jen, Moon, & Samarapungavan, 2015), som i dette prosjektet. DBR skiller seg fra ander metoder (for eksempel aksjonsforskning, case studier) ved at den består av intervensjoner av teknologi-baserte læringsprosesser gjennom en rekke iterasjoner informert av teori som utvikles i parallel, for å kunne bygge generaliserbar kunnskap som kan lede til transformasjon av undervisningspraksiser (Brown, 1992).

Les mer om prosjektet på Cristin (Current research information system in Norway) sine nettsider (app.cristin.no).

Publikasjoner

Mørch, Anders Irving; Litherland, Kristina; Andersen, Renate (2019). End-User Development Goes to School: Collaborative Learning with Makerspaces in Subject Areas. Malizia, Alessio; Valtolina, Stefano; Mørch, Anders Irving; Serrano, Alan; Stratton, Andrew (Red.). End-User Development: 7th International Symposium, IS-EUD 2019, Hatfield, UK, July 10–12, 2019: Proceedings. kap. 16. s. 200-208. Springer 

Formidling

Andersen, Renate; Egeland Flø, Ellen; Hagedal, Morten S. (2020). Evnerike elever blir ikke tatt hensyn til i forslag til ny opplæringslov (forskersonen.no).

 • Samarbeidspartnere

  • Akershus fylkeskommune v/Mailand VGS – Prosjekteier og prosjektleder. Samarbeider om intervensjoner og utvikling av undervisningsmateriell.
  • Institutt for pedagogikk, UiO – Prosjektpartner med fokus på forskningsdesign og dataanalyse
  • OsloMet – storbyuniversitetet – Med-prosjektleder og prosjektpartner med fokus på forskningsdesign og dataanalyse, samt prosjektledelse.
  • NIFU – Prosjektpartner med forskningsfokus på elever med stort læringspotensial.
  • Kodegenet – Prosjektpartner som underviser i noen intervensjoner og kursing av lærere, samt utvikler utstyr.
  • GAN Aschehoug – Utvikler læremateriell og produktpakker.
  • Nesbru VGS – Prosjektpartner. Samarbeider om intervensjoner og utvikling av undervisningsmateriell.
  • Skedsmo VGS – Prosjektpartner. Samarbeider om intervensjoner og utvikling av undervisningsmateriell.
  • Tekna – Sponser prosjektet Nordic Semiconductor – Sponset prosjektet med 110 micro:bit kretskort
 • Medlemmer

  Laster inn ...