English version

Regulerte yrker: Mobilitet, kvalifisering og arbeidsmarkedsutfall (RECONNECT)

Prosjektet RECONNECT har som mål å utvikle relevant kunnskap som kan understøtte myndighetenes mål om forbedret tilgang til regulerte yrker for mobil arbeidskraft, og å utvikle kunnskap som kan gjøre det enklere for arbeidstakere å få jobb innenfor sitt yrke, og for arbeidsgivere å ta i bruk utenlandsk kompetanse.

Internasjonal mobilitet av arbeidskraft er sentralt for et velfungerende arbeidsmarked. Arbeidsgivere benytter utenlandsk arbeidskraft i ulike yrker og på forskjellige kompetansenivåer. Koblingen av utenlandske arbeidstakere til yrker er i stor grad opp til arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette gjelder imidlertid ikke for yrker hvor det kreves en autorisasjon. I disse yrkene har myndighetene også et ord med i laget, ettersom lovverket stiller krav til godkjent formalkompetanse for å kunne tilby sin arbeidskraft eller ansette til disse yrkene. Lovregulerte, eller autoriserte yrker, er høyt på agendaen i EU: arbeidskraftsmobilitet er viktig for sysselsettingen på individuelt plan, men det sikrer også tilgang på kvalifisert arbeidskraft til viktige funksjoner i flere europeiske land. For at arbeidskraften kan flyte fritt, så trenger både arbeidstakere og arbeidsgivere tilgang til effektive og gode ordninger for akkreditering av utdanning. 

RECONNECT er et multi-metodisk, flerfaglig prosjekt som undersøker utfordringene som oppstår ved tilgang på lovregulerte yrker for personer med utenlandsk kompetanse.

Vi benytter en historisk og institusjonell tilnærming til å analysere det gjeldende regelverket, og spør hvilke interesser og motiver som ligger til grunn for implementeringen av reguleringer, og hvordan disse har blitt endret i lys av overnasjonale avtaler om gjensidig anerkjennelse av kvalifikasjoner. Vi benytter internasjonale surveydata til å undersøke hvordan lovverket påvirker mobilitetsmønstre i det europeiske arbeidsmarkedet, og longitudinelle registerdata til å undersøke karriereløp etter innvandring. Vi gjennomfører en survey og intervjuer arbeidsgivere om deres erfaringer med ansettelse, opplæring og kompetansebehov. Vi intervjuer kandidater som gjennomfører komplementerende utdanning for skolelærere, sykepleiere og ingeniører før, under og etter gjennomført utdanning. Vi undersøker erfaringene deres, og følger dem ut i arbeidet. I denne prosessen er mange aktører involvert. NAV, utdanningsstedene, arbeidsgivere ved praksisplassene og godkjennende myndigheter. Ny kunnskap som peker på barrierer hos deltakerne, i systemene og i overgangen til arbeid kan sørge for at nye innvandrere blir bedre integrert økonomisk, kulturelt og sosialt.

  • Samarbeidspartnere

    • Queen Mary University of London (Storbritannia)
    • Stockholms Universitet (Sverige)

     

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...