Utsatte unge, utenforskap og inkludering – en kunnskapssammenstilling

Som et ledd i arbeidet med styrket innsats på det sosialpolitiske området ønsker Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), i samarbeid med Nordisk Ministerråd, å få utarbeidet en kunnskapssammenstilling og overordnet oppsummering av relevant norsk og nordisk forskningslitteratur om utsatte unge, utenforskap og inkludering.

Oppdragsgiver ønsker seg en sammenstilling av metoder, virkemidler, satsinger, tiltak og intervensjoner på individnivå, gruppenivå og/eller systemnivå, og som gjennom forskning har vist seg å være effektive for inkludering. 

For å få en forståelse av det som fremmer inkludering og hemmer ekskludering, er ikke bare effektstudier av tiltak og virkemidler relevante, men også kvalitative studier og studier som kan gi kunnskap om hva det er som skaper inkludering. Oppdragstaker skal foreta en kritisk vurdering av den kunnskapen som foreligger, belyse styrker og svakheter ved de ulike studiene, evalueringene og analysene som inkluderes. I lys av kunnskapen skal oppdragstaker foreta en samlet drøfting av om enkelte tiltak og virkemidler og/eller innretning på tiltak og virkemidler fremstår som særlig virkningsfulle, ev. lite virkningsfulle.

Prosjektet vil ha tre hovedfaser: 

 1. Definere prosjektet, litteratursøk og utvalg av litteratur
 2. Gjennomgang og vurdering av utvalgt litteratur
 3. Analyse og rapportskriving

Det etableres en nordisk referansegruppe, forskergruppe og brukergruppe for prosjektet bestående av representanter fra hvert av de nordiske landene.

 • Samarbeidspartnere

  Kompetansesenter for Arbeidsinkludering (KAI), og Senter for profesjonsstudier, OsloMet, samt en nordisk forskergruppe:

  • Cecilie Høj Anvik, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet (Norge)
  • Anne Görlich, Center for Ungdomsforskning (Danmark)
  • Ali Abdelzadeh, Högskolan i Dalarna (Sverige)
  • Kolbeinn Hólmar Stefánsson, Islands universitet (Island)
  • Ilse Julkunen, University of Helsinki (Finland)
  • Christina Viskum Lytken Larsen, Center for Folkesundhed i Grønland (Grønland)
  • Firouz Gaini, University of the Faroe Islands (Færøyene)
 • Prosjektdeltakere ved OsloMet

  Laster inn ...
 • Publikasjoner