English version

Mangfold

Fire glade studenter som balanserer barbeint i sommerklær i en fontene i spikersuppa i Oslo en sommerdag.

Hvorfor jobber vi med mangfold?

OsloMet er underlagt Likestillings- og diskrimineringslovens formål: Å fremme likestilling og hindre diskriminering innen alle diskrimineringsgrunnlag. Universitetets arbeid for mangfold er forankret i sektormålene og tildelingsbrevet gitt av Kunnskapsdepartementet samt i OsloMets Strategi 2024. Universitetsstyret har videre vedtatt at OsloMet skal bygge opp under FNs bærekraftsmål, herunder mål fem: Oppnå likestilling. 

OsloMets mangfoldsarbeid handler imidlertid om mer enn plikt og oppfyllelse av lovens krav. Mangfoldige er en av universitetets kjerneverdier "fordi mangfold anses som sentral ressurs ved OsloMet og vi har tro på at bakgrunns- og erfaringsmangfold blant ansatte og studenter er en styrke i utviklingen av forskning og utdanning i et samfunn og i en region som blir stadig mer mangfoldig" (Strategi 2024).

Fra likestilling til mangfold 

Universitetet tar utgangspunkt i det utvidede likestillingsbegrepet, mangfold. Likestilling har tradisjonelt handlet om kjønnslikestilling for å sikre kvinner og menn like rettigheter og muligheter. Imidlertid er kjønn kun én av flere ulikhetsdimensjoner i samfunnet. Fordommer, barrierer og nøkler til utvikling kan være sammensatte, denne kompleksiteten bør og skal OsloMet ta høyde for.  

Programansvarlig for kultur og mangfold

Laster inn ...