English version

Om NIBR

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet

NIBRs kjernekompetanse er knyttet til tre kunnskapsfelt; sted, styring og sektor.

Sted betegner først og fremst geografiske områder, som byer og kommuner, men også identitet og tilhørighet. Den geografiske dimensjonen har både økonomiske, kulturelle og politiske implikasjoner, og inngår derfor som et viktig perspektiv i våre samfunnsanalyser.

Styring er kunnskap om politiske prosesser, virkemidler, forvaltning og verdier.

Våre analyser omfatter implementering og implikasjoner av offentlig politikk, planlegging, organisering, samordning og governance, samt demokrati og deltakelse.

NIBRs kunnskap om sted og styring koples til politikkfelt innen mange av samfunnets sektorer. Særlig viktig er klima- og miljøspørsmål, boligpolitikk, (folke)helsepolitikk, integreringspolitikk og regional- og næringspolitikk.

På disse områdene har vi bred kompetanse, nasjonalt og internasjonalt. 

Instituttets studier av politikk og politisk styring i en romlig kontekst, muliggjør et helhetlig perspektiv og en dypere forståelse av komplekse samfunnsmessige forhold. Analyser sikrer også sammenligninger på tvers av styringsnivåer, geografiske områder, politikkfelt og nasjoner.

Kontakt NIBR

Kontaktinformasjon for By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet

Hovudinngangspartiet og delar av bygde til NIBR i Holbergs gate 1

NIBR – en del av CIENS-nettverket

CIENS er en ledende samarbeidsarena for forskningsbasert kunnskapsproduksjon og formidling knyttet til klima, natur, miljø, herunder gode miljøløsninger, grønn omstilling og bærekraftig samfunnsutvikling.

Les mer om CIENS (ciens.no)

Avdelinger

Ledige stillinger

Når NIBR lyser ut stillinger, finner du dem på OsloMets oversikt over ledige stillinger.

Instituttledelse

Laster inn ...

Oppdragsgivere (et utvalg)

 • Norges forskningsråd
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Utenriksdepartementet og Norad
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Fylkes- og kommunesektoren

Vi har også oppdrag fra EU, EØS, Verdensbanken og andre internasjonale organisasjoner.

Studenttilbud

Instituttet har et bredt samfunnsfaglig forskningsfelt og vi ønsker å knytte til oss studenter som er i gang med et utdanningsløp, både til konkrete prosjekter og innenfor temaer som vi jobber med. Vi ser særlig etter deg som holder på med en masteroppgave innenfor våre fagfelt.

Vi har i den siste tiden hatt et økt fokus på bystudier. Hvis urbanisering, urbanitet, småby, storby, metropol, bymessige områder eller lignende er en del av tematikken du jobber med som masterstudent bør du satse på et semester på NIBR.

Våre studentplasser lyses ut to ganger i året. For høstsemesteret er søknadsfristen i juni, mens for vårsemesteret er søknadsfristen før jul.

Strategiske fagfelt

 • Bystudier, nasjonalt og internasjonalt
 • Det grønne skiftet
 • Sted- og områdeutvikling
 • Demokrati og deltakelse
 • Helse og folkehelse
 • Regional økonomi & innovasjon
 • Migrasjon og integrering
 • Lokal og regional politikk og styring
 • Boligmarked og -politikk

Internasjonalt arbeid

 • Sør- og Øst-Afrika
 • Sør- og Sørøst-Asia
 • Latin-Amerika
 • Øst-Europa, Eurasia og Sentral-Europa

Evalueringsforskning

Vi har omfattende erfaring med gjennomføring av forskningsmessig evaluering av offentlig virksomhet, najonalt og internasjonalt. Evalueringene omfatter både mer generelle reformer innen offentlig forvaltning og omstillingsprosesser innen spesifikke sektorer eller institusjoner.

Vår evalueringsforskning kjennetegnes ved flerfaglighet og metodemangfold. Med en klar anvendt forskningsprofil er det viktig for instituttet å ha god innsikt i den virkeligheten vi analyserer. Våre analyser er derfor basert på rikholdige, empiriske data utviklet gjennom skreddersydde datainnsamlinger.

Vår historie

NIBR hadde sitt utspring fra fagmiljøet ved Oslos byplankontor, og ble etablert som et forskningsinstitutt av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd i 1967. I 1986 ble instituttet fristilt som en selvstendig stiftelse, og har siden 1. januar 2016 vært en del av det som nå er OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). I 2017 feiret instituttet 50 år som leverandør av relevant kunnskap til norsk samfunnsutvikling.