Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Videreutdanning

Er du pedagog i barnehagen, og ønsker å kvalifisere deg til stilling som pedagogisk leder? Tilleggsutdanningen i barnehagepedagogikk er for ansatte i barnehager med annen relevant treårig pedagogisk utdanning enn barnehagelærer.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud til barnehagelærere med søknadsfrist 1. mars.

  Opptakskrav

  Kvalifiserte søkere må ha bestått én av følgende utdanninger:

  • Grunnskolelærer for trinn 1–7 eller tidligere allmennlærerutdanning
  • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • Spesialpedagog
  • Barnevernspedagog
  • Kateket
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
  • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

  Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.

  For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet. 

  Søkere som innvilges studieplass må ha tilsetting i minst 50 prosent i barnehage i studietiden. Følgende overgangsordning gjelder for søkere som tidligere har fått opptak på grunnlag av opptakskravet som gjaldt til og med 2018: Søkere som har bestått ett av emnene som inngår i studieprogrammet barnehagepedagogikk (60 studiepoeng) og som kun skal ta enten emnet småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) eller emnet barnehagepedagogikk (30 studiepoeng), må ha minimum 20 prosent arbeidstilknytning i barnehage i studietiden.

  Søkere som tidligere har bestått emnet småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) eller barnehagepedagogikk (30 studiepoeng) kan søke om opptak til programmet med 60 studiepoeng, og søke fritak for emnet de har bestått. 

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no)

  Fra 2023 skal utenlandsk barnehagelærerutdanning og lærerutdanning godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (nokut.no).

 • Slik søker du

  Studieplassene på denne videreutdanningen er forbeholdt søkere som blir godkjent for plass gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Videreutdanning for barnehagelærere.

  Søknadsprosessen er todelt: 

  1. Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal (udir.no). Søknadsfristen er 1. mars.
  2. Søkere som blir prioritert av Utdanningsdirektoratet for opptak, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering ved OsloMet som foretar det endelige opptaket. 

  Det søkes om samlet opptak til begge emnene i tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk samtidig. Studenter som tidligere har tatt eksamen i enten barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk søker deretter om fritak fra det emnet de allerede har tatt.

 • Hva lærer du?

  Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk er et deltidsstudium for ansatte i barnehage med annen relevant treårig pedagogisk utdanning enn barnehagelærerutdanning.

  Studieprogrammet består av følgende to emner:

  • Barnehagepedagogikk, BSBP6000 (30 studiepoeng)
  • Småbarnspedagogikk, BSSP6000 (30 studiepoeng)

  Begge emnene skal samlet sett kvalifisere for ansettelse i stilling som pedagogisk leder. Det er barnehageeier som vurderer om kompetansen er tilstrekkelig for å kvalifisere til ansettelse. Gjennom studiet skal studenten utvikle kunnskaper, ferdigheter og kompetanse på områder knyttet til arbeid i barnehagen.

  Tilleggsutdanningen i barnehagepedagogikk består av tre hovedtema:

  • Lek, læring, danning og omsorg i barnehagen
  • Didaktiske perspektiv i barnehagen
  • Barnehagen - en lærende organisasjon

  Tilleggsutdanningen i småbarnspedagogikk består av fem temaer:

  • Barns utvikling, lek og utforskning
  • Tilknytning, samspill og relasjoner
  • Omsorg og etiske perspektiver
  • Barnehagekvalitet
  • Samarbeid hjem - barnehage

  Det flerkulturelle perspektivet, likestilling mellom kjønnene og barn med særlige behov belyses innenfor de ulike emnene.

  Studieside for Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  3. semester
  4. semester
 • Samlinger og undervisning

  Tilleggsutdanningen består av en kombinasjon av samlinger på OsloMet, eget arbeid i barnehage, på nett og i en egen praksisopplæringsperiode. Det er inntil tre samlinger på OsloMet hvert semester. Du finner oversikt over samlingsdager og timeplan på studiesiden (student.oslomet.no).

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike læringsarenaer og digitale plattformer:

  • Forelesninger og seminarer
  • Gruppearbeid
  • Veiledning, diskusjoner og refleksjoner
  • Selvstudium
  • Arbeidskrav med utprøvning og praksis i barnehagen

  Integrering av teori og praksis skal skje gjennom eget arbeid i barnehage, gjennom arbeid med litteratur, egenrefleksjoner og sammen med medstudenter og lærere –i både skriftlige og muntlige arbeider. Studiet er i stor grad basert på et lærende felleskap, også når det gjelder nettbaserte læringsaktiviteter. Studentene må i hovedsak basere sitt arbeid på egeninnsats og selvstudium.

 • Praksisopplæring

  Studentene skal gjennomføre totalt åtte ukers praksis på eget arbeidssted, fire uker knyttet til emnet Barnehagepedagogikk og fire uker knyttet til emnet Småbarnspedagogikk. Se programplanen for mer informasjon om praksis.

 • Strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage»

  Tilleggsutdanningen inngår som et av kompetanseutviklingstiltakene i regjeringens «Kompetanse for fremtidens barnehage» - Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2023–2025 (regjeringen.no).

  Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen og har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå. Den har også som mål å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet. 

  Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om tilretteleggingsmidler og hvordan disse kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlige

Laster inn ...