PPU i design, kunst og håndverk

Videreutdanning - PPU

Vil du inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg gjennom praktisk og estetisk skapende arbeid?

På studiet lærer du å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring i grunnskole og videregående skole, eventuelt i kulturskole, museer, folkehøyskole eller andre formidlings- og undervisningsarenaer. Vi tilbyr studiet både på heltid og deltid.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning må søker ha 

  - en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise*, jf. forskrift 23. juni 2006 nr 724 til opplæringsloven kapittel 14  

  eller 

  - en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag*

  eller  

  - en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag*, hvorav ett av fagene må ha et omfang på minimum 120 studiepoeng. Øvrige fag må ha et omfang på minimum 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra denne bachelorgraden. 

  *Dette gjelder områder/faglig fordypning relevant for undervisning i både grunnskolefaget Kunst og håndverk og tilsvarende fag i videregående skole. Fagområdet favner bredt og omhandler et vidt spekter av materialer, teknikker og uttrykksformer.  Relevante fagområder er kunst- og håndverk, arkitektur, visuell kunst, mote- og klesdesign samt produktdesign. 

  NB: Fra 2025 vil det bli krav om mastergrad til PPU med fagdidaktikk

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader

  Det gis tilleggspoeng for pedagogisk yrkespraksis som lærer.

  Politiattest

  Du må legge fram en politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

  Skikkethetsvurdering

  OsloMet foretar en løpende skikkethetsvurdering av deg som student (student.oslomet.no).

  Medisinsk testing

  Du må være bevisst din smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) (student.oslomet.no)

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 1450 for heltid og 1454 for deltid.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke PPU.

  Deltidsstudiet har bare opptak annet hvert år. Neste opptak er i 2025 (med forbehold om endringer).

 • Hva lærer du?

  Emner i utdanningen er pedagogikk (30 stp.), fagdidaktikk (30 stp.) og praksis.  Du lærer blant annet å:

  • veilede elever i bruk av ulike materialer, redskaper og teknikker
  • organisere og lede praktiske aktiviteter i verksteder der håndverk, innovasjon, bærekraft og entreprenørskap står sentralt
  • legge til rette for ulike arbeidsformer der elevene kan utfolde seg med skaperglede, engasjement og utforskertrang
  • ta i bruk varierte og relevante metoder i undervisningen, og å tilpasse undervisningen til elevenes ulike læringstempo og interesse for faget
  • se muligheter og omsette ideer til handling, samt formidle kunnskaper om og holdninger til gjenbruk og bærekraftige løsninger
  • utvikle evnen til å utforske aktuelle og faglige temaer, samt reflektere over og utvikle egen profesjonsutøvelse
 • Praksis

  Nærhet til læreryrket er viktig, og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i studiet. Praksisopplæringen er til sammen 60 dager fordelt mellom grunnskolen og videregående skole med veiledning av skolenes praksislærere og utdanningens praksisveiledere.

  Det kan være aktuelt med praksis ved folkehøgskole, institusjoner, museer, gallerier og samlinger.

 • Karrieremuligheter

  Studiet kvalifiserer for undervisning i faget Kunst og håndverk i grunnskolen og ved studieforberedende utdanningsprogram for Kunst, design og arkitektur (KDA) i videregående skole. 

  Kompetanse i skoleverket blir fastlagt på grunnlag av omfang og hvilke relevant faglig utdanning den praktisk- pedagogiske utdanningen i design, kunst og håndverk bygger på. Utdanningen kvalifiserer også for annen faglig/pedagogisk virksomhet som for eksempel i voksenopplæring og kunst- og kulturskoler.

  For tilsetting i undervisning i grunnskolen (5.-10. klassetrinn) og videregående skole kreves bestått lærerutdanning eller universitets- og/eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning (jamfør kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven).

  Lærere som underviser i fagområdene design, arkitektur, kunst og håndverk kan være tilsatt i grunnskole, videregående skole, folkehøgskole eller i stillinger ved andre formidlings- og undervisningsarenaer. 

  Gjennom undervisningen skal læreren bidra til at elevene blant annet får kunnskap om og erfaring med praktisk skapende arbeid, utvikler ferdigheter, skaperglede og observasjonsevne. Det er viktig at læreren mestrer forskjellige materialer, teknikker og arbeidsmåter og kan bidra til at elevene utvikler tillit til egne evner, og kan undersøke og utforske ulike løsninger.

  En fullført praktisk- pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk vil kunne kvalifisere for opptak til ulike masterutdanninger som f.eks. innen fagdidaktikk, skoleledelse eller rådgivning. Oppnådd undervisningskompetanse vil også gjelde for undervisningsfag som er tatt i etterkant av praktisk- pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk), under forutsetning av at en oppfyller fagkravene (jamfør kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven).
   

 • Semesteroversikt og programplan

  Heltid:

  Deltid:

   

  Se student.oslomet.no for fullstendig programplan for heltidsstudiet

  Se student.oslomet.no for fullstendig programplan for deltidsstudiet

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

 • Om deltidsstudiet

  Informasjon om deltidsstudiene PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon:

  Deltidsstudiet baserer seg på samlinger på campus. Deltagelse på samlinger er obligatorisk. Oppfølging mellom samlingene skjer hovedsakelig ved bruk av digitale læringsplattformer, men det kan også gjennomføres nettmøter og veiledning ved bruk av digitale verktøy.

  Det legges opp til tre samlinger hvert semester med undervisning hovedsakelig på dagtid. Samlingene kan variere i antall dager (3-5), men vil i hovedsak være tirsdag til fredag i samlingsukene. 

  Deler av undervisningen på samlingene er felles for PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon. Deler av undervisningen kan være felles med PPU heltid. Eksamen kommer i tillegg til samlingene. Deltidsstudiet kan kombineres med jobb, men i praksisperiodene må en regne med å ta ekstra fri for å gjennomføre praksis i sin helhet.

  Mellom samlinger forventes det at studentene arbeider selvstendig med pensum, deltar i gruppeoppgaver over nett, studerer/arbeider med tilgjengelig digitalt materiell osv. Obligatorisk arbeid vil vises i detaljerte undervisningsplaner for hvert enkelt emne.

  For hvert emne skal arbeidskrav besvares og godkjennes. Arbeidskrav gjøres både individuelt og i grupper (se emneplaner for detaljer). Det arbeides med arbeidskravene mellom samlinger og de skal leveres til fastsatte frister. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen i emnet.

Administrativ kontakt

Laster inn ...

Faglig kontakt for heltidsstudiet

Laster inn ...

Faglig kontakt for deltidsstudiet

Laster inn ...

Studenthistorier

Rikke foran en legovegg. Det står tre barn med ryggen til og bygger med lego.
Praksis gir innsikt og erfaring

Leone, Rikke og Karen tar PPU i drama- og teaterkommunikasjon og i design, kunst og håndverk. Nå har de gjennomført sin andre praksisperiode, på ulike steder. Studiet har nemlig et stort utvalg praksisplasser.