English version

Forskings- og innovasjonssamarbeid

OsloMet skal vere i front på profesjonsrelevant forsking og utviklingsarbeid. Forskarar ved OsloMet deltek i mange ulike internasjonale samarbeidsprosjekt med støtte frå mellom anna EU, Noregs forskingsråd og andre finansieringskjelder.

Søk etter forskingsprosjekt