Nav-ansatte: Vet for lite om arbeidsmarkedet

Verktøykasse
Laster inn ...
Laster inn ...

Visste du at det hvert år er over syv millioner besøk på norske Nav-kontorer og at en tredjedel av statsbudsjettet går til Nav?

– Samfunnet forventer at de ansatte ved Nav gjør jobben sin. Nav har som mål å få flere i arbeid og færre på stønad, forteller Talieh Sadeghi.

Hun er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, og har sammen professor Silje Bringsrud Fekjær blant annet forsket på hvor godt rustet de ansatte i Nav er til å få folk ut i arbeid.

Hva bør Nav-ansatte kunne?

Sadeghi forteller at det de siste årene har vært økt fokus på om Nav faktisk klarer å aktivere sine brukere, og om de lykkes med å få flere i arbeid.

– Men hva bør de ansatte i Nav kunne for å få folk i jobb?

– For å få folk i jobb trenger ansatte to typer kompetanse: brukerkompetanse og markedskompetanse, sier Sadeghi.

Brukerkompetanse handler om hvordan Nav-ansatte møter brukerne. Det innebærer det relasjonelle arbeidet med brukerne, å kommunisere, håndtere konfliktfylte situasjoner og kjenne brukeren.

– Klarer de Nav-ansatte for eksempel å se enkeltindividet, og skreddersy et opplegg som passer den enkelte bruker? Det er en del av brukerkompetansen, sier Silje Bringsrud Fekjær.

Markedskompetanse handler om kjennskap til arbeidsmarkedet, om å vite hvordan arbeidsgiver tenker og hvor det er behov for arbeidskraft.

For å få folk i arbeid kreves altså det som på fagspråket kalles arbeidsinkluderingskompetanse blant ansatte i Nav, det innebærer å ha kjennskap til både arbeidsmarkedet og å forstå den enkelte bruker.

Ulik utdanningsbakgrunn

De ansatte i Nav har ulik utdanningsbakgrunn. Rundt tretti prosent er utdannet innen sosialt arbeid, dette er det største yrkesgruppen i Nav. De er først og fremst sosionomer, men også barnevernspedagoger, velferdsvitere og vernepleiere.

– Det er antatt at de med sosialfaglig bakgrunn har den mest relevante utdanningen for å jobbe i Nav, sier Fekjær.

– Men vi vet lite om hva slags kompetanse sosialarbeiderne og andre ansatte har med seg inn i etaten, supplerer Talieh Sadeghi.

Derfor ønsket Talieh og Fekjær å undersøke om det var forskjeller mellom sosialarbeiderne og ansatte med annen utdanningsbakgrunn når det gjelder inkluderingskompetanse?

Har mindre tiltro til egen kompetanse

Forskerne ba de ansatte i Nav om å vurdere egen kompetanse. De fant ikke forskjeller mellom sosialarbeiderne og de andre ansatte når det gjaldt brukerkompetanse.

– Men de Nav-ansatte uten sosialfaglig bakgrunn rapporterte at de har bedre markedskompetanse enn sosialarbeiderne.

– Forskjellene er små, understreker Sadeghi.

Siden sosialarbeiderne er den største yrkesgruppen antas de altså å ha den mest relevante bakgrunnen. De resterende 70 prosentene har gjerne en utdanning innen samfunnsfag, humaniora, helsefag, juss og annen mindre relevant bakgrunn.

– Har de egentlig mer kjennskap til arbeidsmarkedet?

– Ja, egentlig er dette litt overraskende, sier Sadeghi.

Flere mulige forklaringer

Hva skyldes disse forskjellene? Det kan være flere forklaringer på hvorfor sosialarbeiderne skårer seg selv lavere på markedskompetanse.

– Vi har prøvd å diskutere disse funnene i artikkelen. De som ikke har sosialt arbeid i sin utdannelse møter kanskje mer nøytralt opp i Nav og har derfor mer fokus på arbeidsmarkedet, sier Sadeghi.

Forskerne forteller at andre studier viser at majoriteten av ansatte i Nav støtter opp om arbeidslinja, men oppslutningen er noe lavere blant ansatte med sosialarbeiderutdanning.

– De med sosialfaglig bakgrunn vil i mindre grad enn sine kolleger omfavne arbeidslinja og etterstreber dermed i mindre grad å tilegne seg markedskompetanse, sier Sadeghi.

Høyere krav til kompetanse?

Fekjær forteller at en annen forklaring kan være at ansatte i Nav med sosialfaglig bakgrunn kan ha høyere standarder.

– Det er fullt mulig å tenke seg at sosialarbeiderne i utgangspunktet har høyere krav til kompetanse både med tanke på bruker- og markedskompetanse, fordi de i større grad er inne i faget.

– Når det kommer til brukerkompetanse blir imidlertid de høyere kravene utjevnet av at de også opplever å ha reelt høyere brukerkompetanse, fordi de er utdannet i det, sier Fekjær.

Det er fullt mulig å tenke seg at sosialarbeiderne i utgangspunktet har høyere krav til kompetanse.

Færre sosialarbeidere i Nav

– Sosialt arbeid som profesjon kan risikere å miste sin posisjon i arbeidsmarkedet, understreker Sadeghi.

Det kan se ut som vi allerede begynner å se tendenser til det, forteller de to forskerne.

– Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kan tyde på at andelen sosialarbeidere i Nav er i ferd med å minke, sier Sadeghi.

Nav har endret profil fra sosialtjenestens tid. Det er i dag mer fokus på arbeidsliv, på å få flere i arbeid og færre på stønad.

– Den minkende andelen sosialarbeidere i Nav kan være relatert til våre funn, forteller Sadeghi.

– Det kan virke som sosialarbeidernes kompetanse ikke er like etterspurt i Nav.

– I og med at Nav er en viktig arbeidsplass for sosialarbeidere, må man vurdere om dette svekker deres muligheter på arbeidsmarkedet, sier Fekjær.

Må tilpasse opplæring og utdanning

De to forskerne konstaterer at sosialt arbeid har denne viktige vurderingsoppgaven foran seg i årene som kommer.

– Inkluderingskompetanse består av to forskjellige typer kompetanse. Det må det tas høyde for når man utarbeider kompetansestrategier for Nav.

– Så lenge Nav rekrutterer såpass bredt, hviler det et ansvar på etaten om å utarbeide langsiktige, realistiske og gode kompetansestrategier for å kunne ivareta kompetansebehovet til ansatte, understreker Sadeghi.

Forskerne understreker at Navs organisering er annerledes enn for eksempel lærere og sykepleiere hvor viktige kompetansebehov kan reguleres og tilegnes gjennom utdanningene.

– Et sykehus og en skole kan forvente at utdanningsinstitusjonene gjør denne oppgaven. Det samme kan ikke Nav gjøre, sier Fekjær.

– Dersom sosialarbeiderne ønsker å opprettholde sin posisjon i arbeidsmarkedet hos Nav, bør de som utdanner sosialarbeidere også ta høyde for denne tosidigheten når de vurderer hvordan de skal formidle kunnskapen til studenter, sier Talieh Sadeghi.

Referanse

Sadeghi, Talieh og Silje Bringsrud Fekjær (2018): Frontline workers’ competency in activation work (onlinelibrary.wiley.com)
International Journal of Social Welfare

Denne saken ble først publisert på hioa.no 8. august 2018.

Publisert: 07.09.18
Sist oppdatert: 21.06.19
Tekst: Elise Koppang Frøjd
Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet
Lærer som korrigerer notatene til en elev
Hvorfor er det viktig at lærere og andre profesjoner skal kunne ytre seg fritt?

Hva skjer med styringen av profesjonene og i hvilken grad tør man å uttale seg overfor makten i dagens norske arbeidsliv?

Ungdom som tar selfie
Jo flere selfies, desto mer kjøper du

Gjennom selfies påvirker ungdom hverandre til å kjøpe enda mer.

To menn som skyver et stort kjøleskap inn i et hjørne på et kjøkken
Kjøleskap og fryseres levetid ned med 1,5 år

Men vi bytter ikke ut kjøleskapet kun fordi det har sluttet å virke.

Kvinne på ein sofa med eit krus ho held i begge hendene
Kvinner og menn har ikkje ulike haldningar til sjukefråvær

Forsking viser ingen kjønnsforskjell i haldningar og normer for sjukefråvær.

Dataskjerm som ses på skrå gjennom brilleglasset til en mann som ser på skjermen, der det meste av skjermen er ute av fokus. Det eneste som er i fokus er det lille området som ses gjennom brilleglasset.
Myter stenger synshemma ute

– Arbeidsgjevarar kan ikkje nok om synshemming og vel heller å ikkje tilsetje søkjarar.

Mann som sitter på en benk med hodet i hendene i en skog.
Hvordan hindre at flere unge havner på uføretrygd?

Tallet på varig uføretrygdede under 30 år er doblet siden 2006.